6. Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ερευνητικών Κέντρων ΓΓΕΤ

Το κεφάλαιο αυτό παρουσιάζει τους αναλυτικούς βιβλιομετρικούς δείκτες για τα  Ερευνητικά Κέντρα που εποπτεύονται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ). Είναι η τρίτη σε αριθμό δημοσιεύσεων κατηγορία ελληνικών φορέων και περιλαμβάνει 11 Ερευνητικά Κέντρα.

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται ο αριθμός δημοσιεύσεων και ο αριθμός αναφορών των Ερευνητικών Κέντρων της ΓΓΕΤ για την τελευταία πενταετία 2006-2010 της εξεταζόμενης περιόδου 1996-2010. Tο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ) δεν έχει συμπεριληφθεί στην ανάλυση, λόγω του χαμηλού αριθμού δημοσιεύσεων σε διεθνή περιοδικά.   

 

ΧΡΩΜΑ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΓΓΕΤ

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ

2006-2010

Αριθμός δημοσιεύσεων

Αριθμός αναφορών

 

ΑΘΗΝΑ-Ερευνητικό Κέντρο Καινοτοµίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας των Επικοινωνιών και της Γνώσης

ΑΘΗΝΑ

137

507

 

Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών

ΕΑΑ

555

3.046

 

Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών

ΕΙΕ

599

4.750

 

Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης

ΕΚΕΤΑ

464

2.677

 

Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστηµών «Δηµόκριτος»

ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ

2.004

12.229

 

Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών

ΕΛΚΕΘΕ

506

2.182

 

Ελληνική Επιτροπή Ατοµικής Ενέργειας

ΕΕΑΕ

46

120

 

Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ

ΕΙΠ

169

1.201

 

Ερευνητικό Κέντρο Βιοιατρικών Ερευνών «Aλ. Φλέµινγκ»

ΦΛΕΜΙΝΓΚ

171

2.037

 

Ίδρυµα Τεχνολογίας και Έρευνας

ΙΤΕ

2.047

 

15.758

 

Κέντρο Έρευνας Τεχνολογίας και Ανάπτυξης Θεσσαλίας

ΚΕΤΕΑΘ

162

777

 Ακολουθήστε το ΕΚΤ: