Σχετικά

Σειρά μελετών του ΕΚΤ με θέμα τη βιβλιομετρική ανάλυση των ελληνικών επιστημονικών δημοσιεύσεων

Η παρούσα μελέτη εντάσσεται στη σειρά μελετών που πραγματοποιεί το ΕΚΤ με σκοπό την ανάλυση της ελληνικής συγγραφικής δραστηριότητας σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά.

Οι δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά, το κυριότερο μέσο για τη διάχυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων στην επιστημονική κοινότητα, αποτελούν μια σημαντική πηγή για την καταγραφή και αποτίμηση του ερευνητικού έργου.

Με αξιόπιστα στοιχεία και μεγάλο αριθμό καθιερωμένων δεικτών, οι μελέτες του ΕΚΤ αποτυπώνουν τις επιδόσεις του ελληνικού ερευνητικού συστήματος συγκρίνοντάς το με αυτό των χωρών της ΕΕ και του ΟΟΣΑ και καταγράφουν την παραγωγή της ελληνικής επιστημονικής κοινότητας σε δημοσιεύσεις και την απήχηση του ερευνητικού της έργου διεθνώς.

Οι μελέτες παρουσιάζονται, εκτός από την έντυπη μορφή τους, και σε ηλεκτρονικό περιβάλλον, με σύγχρονα εργαλεία που επιτρέπουν την καλύτερη κατανόηση και απεικόνιση των αποτελεσμάτων μέσα από διαδραστικά διαγράμματα, χάρτες, κ.λπ.

Η τρίτη αυτή κατά σειρά μελέτη βασίζεται σε δεδομένα από τη διεθνή βιβλιογραφική βάση Scopus. Με την παρουσίαση δεικτών που προκύπτουν από τις δύο πλέον καθιερωμένες διεθνώς βάσεις δεδομένων (Web of Science: προηγούμενες μελέτες του ΕΚΤ και Scopus: παρούσα έκδοση), το ΕΚΤ στοχεύει να δώσει μια πληρέστερη εικόνα όσον αφορά σημαντικούς δείκτες που χαρακτηρίζουν την τρέχουσα πραγματικότητα αλλά και την εξέλιξη της επιστημονικής παραγωγής της χώρας και διευρύνει τον αριθμό των ελληνικών δημοσιεύσεων και τα επιστημονικά πεδία που καλύπτονται.

Oι δύο προηγούμενες μελέτες της σειράς βασίζονταν στην επεξεργασία δεδομένων από τη βάση Web of Science.   

Η μελέτη με τίτλο «Ελληνικές Επιστημονικές Δημοσιεύσεις 1993-2008 / Βιβλιομετρική ανάλυση ελληνικών δημοσιεύσεων σε διεθνή περιοδικά», η οποία εκδόθηκε το 2010 ήταν η πρώτη έκδοση στη σειρά και έδωσε για πρώτη φορά τη συνολική εικόνα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ελληνικής επιστημονικής συγγραφικής δραστηριότητας και των αποτελεσμάτων της σε διεθνές επίπεδο, καλύπτοντας μια μεγάλη χρονική περίοδο, από το 1993 έως το 2008.

Το 2012 ακολούθησε η μελέτη με τίτλο «Ελληνικές Επιστημονικές Δημοσιεύσεις 1996-2010 / Βιβλιομετρική ανάλυση ελληνικών δημοσιεύσεων σε διεθνή περιοδικά» η οποία ανέλυε την παραγωγή και τις επιδόσεις των ελληνικών δημοσιεύσεων στη διάρκεια της δεκαπενταετίας 1996-2010, εστιάζοντας παράλληλα στα δεδομένα των τελευταίων ετών που αναδεικνύουν τις πρόσφατες τάσεις και εξελίξεις. Η μελέτη είναι διαθέσιμη στην ελληνική και αγγλική γλώσσα. 

 

 

Για την άμεση στατιστική επεξεργασία δεδομένων και τον υπολογισμό αξιόπιστων βιβλιομετρικών δεικτών, το ΕΚΤ ανέπτυξε εξειδικευμένο λογισμικό, μεθοδολογική προσέγγιση και τεχνικές ελέγχου. Η σειρά μελετών χρησιμοποιείται ως σημείο αναφοράς από ερευνητικούς φορείς, πανεπιστήμια και φορείς χάραξης πολιτικής για την έρευνα.

Το ΕΚΤ διαμορφώνει το επιχειρησιακό του περιβάλλον και αναπτύσσει νέες υποδομές πληροφοριακών συστημάτων προκειμένου να υποστηρίξει συστηματικά την έκδοση δεικτών για την ερευνητική δραστηριότητα. Στις νέες δράσεις περιλαμβάνονται η έκδοση δεικτών και η παραγωγή των επίσημων στατιστικών στοιχείων για την Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία, η ανάπτυξη Συστημάτων Διαχείρισης Πληροφορίας για την Ερευνητική Δραστηριότητα CRIS, η τεκμηρίωση ελληνικής επιστημονικής παραγωγής στις Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες κ.ά. Η πορεία ανάπτυξης και τα αποτελέσματα των νέων αυτών δράσεων προβάλλονται από τον δικτυακό τόπο του Εθνικού Πληροφοριακού Συστήματος Έρευνας και Τεχνολογίας www.epset.gr και τον δικτυακό τόπο www.ekt.gr/metrics.Ακολουθήστε το ΕΚΤ: