Παράρτημα ΙΙ: Δείκτες

Πίνακας βιβιομετρικών δεικτών

ΔΕΙΚΤΗΣ

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ

ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ / ΕΡΜΗΝΕΙΑ

Αριθμός δημοσιεύσεων

(Number of publications)

Ο αριθμός των επιστημονικών δημοσιεύσεων υπολογίζεται:

Υποδηλώνει τον όγκο παραγωγής των επιστημονικών δημοσιεύσεων:  

 • στο σύνολο της χώρας.
 • της Ελλάδας.
 • ανά κατηγορία φορέων.
 • των διαφόρων κατηγοριών φορέων.
 • ανά επιστημονικό πεδίο.
 • του κάθε επιστημονικού πεδίου.     
 • ανά φορέα.
 • των μεμονωμένων φορέων.

 

Μερίδιο (%)
δημοσιεύσεων

(Share of publications)

 

Υπολογίζεται ως το ποσοστό (%) του αριθμού των επιστημονικών δημοσιεύσεων: 

Υποδηλώνει τη συμμετοχή όσον αφορά την παραγωγή επιστημονικών δημοσιεύσεων που έχει:

 • της Ελλάδας επί του συνολικού αριθμού των δημοσιεύσεων των χωρών μελών της ΕΕ ή του ΟΟΣΑ.
 • η Ελλάδα στο σύνολο των  χωρών μελών της ΕΕ ή του ΟΟΣΑ.
 • μιας κατηγορίας φορέων επί του συνολικού αριθμού των ελληνικών δημοσιεύσεων.
 •  η κατηγορία φορέων στο σύνολο  των ελληνικών δημοσιεύσεων. 
 • ενός επιστημονικού πεδίου επί του συνολικού αριθμού των ελληνικών δημοσιεύσεων.
 • το επιστημονικό πεδίο στο σύνολο  των επιστημονικών πεδίων. 
 • ενός φορέα επί του συνολικού αριθμού των δημοσιεύσεων της κατηγορίας στην οποία ανήκει.
 • ο φορέας στο σύνολο των δημοσιεύσεων της κατηγορίας στην οποία ανήκει.

Ποσοστό (%) δημοσιεύσεων που λαμβάνουν αναφορές

(% cited papers) 

Υπολογίζεται ως το ποσοστό (%) των δημοσιεύσεων που έχουν λάβει τουλάχιστον μία αναφορά. Ο υπολογισμός πραγματοποιείται σε επικαλυπτόμενα χρονικά διαστήματα πέντε ετών στα παρακάτω επίπεδα:

Αποτελεί δείγμα της αναγνωρισιμότητας των επιστημονικών δημοσιεύσεων:

 • στο σύνολο της χώρας.
 • της Ελλάδας.
 • ανά κατηγορία φορέων.
 • των διαφόρων κατηγοριών φορέων.
 • ανά φορέα.
 • των μεμονωμένων φορέων.

Αριθμός αναφορών σε δημοσιεύσεις

(Number of citations)

Ο αριθμός των αναφορών που έλαβαν οι δημοσιεύσεις μιας πενταετίας κατά τη διάρκεια της ίδιας πενταετίας υπολογίζεται: 

Υποδηλώνει την αναγνωρισιμότητα και την επιρροή των επιστημονικών δημοσιεύσεων:

 • στο σύνολο της χώρας.
 • της Ελλάδας.
 • ανά κατηγορία φορέων.
 • των διαφόρων κατηγοριών φορέων.
 • ανά επιστημονικό πεδίο.
 • του κάθε επιστημονικού πεδίου.  
 • ανά φορέα.
 • των μεμονωμένων φορέων.

Μερίδιο (%)αναφορών

(Share of citations)

Υπολογίζεται ως το ποσοστό (%) του αριθμού των αναφορών (χρονικά διαστήματα πενταετίας) που έλαβαν οι επιστημονικές δημοσιεύσεις:

Υποδηλώνει τη συμμετοχή όσον αφορά την  αναγνωρισιμότητα και στην επιρροή των επιστημονικών δημοσιεύσεων  που έχει:

 • της Ελλάδας επί του συνολικού αριθμού των αναφορών που έλαβαν οι δημοσιεύσεις των χωρών μελών της ΕΕ ή του ΟΟΣΑ.
 • η Ελλάδα στο σύνολο των  χωρών μελών της ΕΕ ή του ΟΟΣΑ.
 • μιας κατηγορίας φορέων επί του συνολικού αριθμού των αναφορών που έλαβαν οι ελληνικές δημοσιεύσεις.
 •  η κατηγορία φορέων στο σύνολο  των ελληνικών δημοσιεύσεων. 
 • ενός επιστημονικού πεδίου επί του συνολικού αριθμού των αναφορών που έλαβαν οι ελληνικές δημοσιεύσεις.
 • το επιστημονικό πεδίο στο σύνολο  των επιστημονικών πεδίων. 
 • ενός φορέα επί του συνολικού αριθμού των αναφορών που έλαβαν οι δημοσιεύσεις της κατηγορίας στην οποία ανήκει.
 • ο φορέας στο σύνολο της κατηγορίας στην οποία ανήκει.

 

 

Δείκτης απήχησης

(Citation impact)

 

 

Ο δείκτης απήχησης είναι ο μέσος όρος αναφορών ανά δημοσίευση και υπολογίζεται ως ο λόγος του αριθμού των αναφορών που καταγράφονται σε ορισμένη χρονική περίοδο προς το συνολικό αριθμό των δημοσιεύσεων της ίδιας χρονικής περιόδου. Ο δείκτης απήχησης υπολογίζεται, ανά διαστήματα πενταετίας, για την εκτίμηση της απήχησης του συνόλου των ελληνικών δημοσιεύσεων. 

Υποδηλώνει την απήχηση των  δημοσιεύσεων.

 

 

Σχετικός δείκτης απήχησης 

(Relative citation impact)  

 

Ο σχετικός δείκτης απήχησης συγκρίνει την απήχηση των δημοσιεύσεων μιας οντότητας (π.χ. της Ελλάδας) σε σχέση με την απήχηση των δημοσιεύσεων ενός καθορισμένου συνόλου αναφοράς (π.χ. χώρες μέλη ΟΟΣΑ) και προκύπτει από τη διαίρεση των αντίστοιχων δεικτών απήχησης. Όταν η τιμή του σχετικού δείκτη απήχησης είναι μεγαλύτερη από 1, οι δημοσιεύσεις της οντότητας που εξετάζεται έχουν μεγαλύτερη απήχηση από το μέσο όρο του συνόλου αναφοράς. Ο δείκτης αυτός δεν λαμβάνει υπόψη τις διαφοροποιήσεις στις πρακτικές αναφορών στις διαφορετικές επιστημονικές περιοχές.

Στην παρούσα μελέτη χρησιμοποιείται ο σχετικός αυτός δείκτης απήχησης μόνο για την αποτύπωση της θέσης που καταλαμβάνει η Ελλάδα σε σχέση με τις χώρες μέλη της ΕΕ ή του ΟΟΣΑ και υπολογίζεται ως ο λόγος του δείκτη απήχησης του συνόλου των ελληνικών δημοσιεύσεων προς το δείκτη απήχησης των δημοσιεύσεων των χωρών μελών της ΕΕ και του ΟΟΣΑ.

Αναφέρεται στο σύνολο των ελληνικών δημοσιεύσεων και συγκρίνει την απήχηση των  ελληνικών δημοσιεύσεων σε σχέση με τις δημοσιεύσεις των  χωρών μελών της ΕΕ και του ΟΟΣΑ.  

 

 

Σχετικός δείκτης απήχησης – κανονικοποιημένος βάσει επιστημονικού πεδίου

(Field normalized citation score)

 

 

Ο δείκτης απήχησης μετά από κανονικοποίηση βάσει των διαφορετικών επιστημονικών θεματικών περιοχών συγκρίνει την απήχηση μιας δημοσίευσης σε σχέση με την απήχηση που έχουν οι δημοσιεύσεις σε παγκόσμιο επίπεδο στην ίδια επιστημονική περιοχή. Πρόκειται για το δείκτη Field Normalized Citation Score, ο οποίος υπολογίζεται με βάση την κατανομή των δημοσιεύσεων στις 313 θεματικές περιοχές της βάσης Scopus μέσω του εξειδικευμένου λογισμικού το οποίο ανέπτυξε το ΕΚΤ. Όταν η τιμή του σχετικού δείκτη απήχησης είναι μεγαλύτερη από 1, οι δημοσιεύσεις της οντότητας που εξετάζεται έχουν μεγαλύτερη απήχηση από τον παγκόσμιο μέσο όρο. Στην παρούσα μελέτη υπολογίζονται οι σχετικοί δείκτες απήχησης μετά από κανονικοποίηση για:  

Λαμβάνει υπόψη τις διαφορές στην πρακτική αναφορών στα διαφορετικά  επιστημονικά πεδία και συγκρίνει με τον αντίστοιχο παγκόσμιο μέσο όρο την  απήχηση των δημοσιεύσεων:

 • το σύνολο των ελληνικών δημοσιεύσεων.
 • της Ελλάδας.
 • τις ελληνικές δημοσιεύσεις ανά επιστημονικό πεδίο.
 • της Ελλάδας στα έξι κύρια επιστημονικά πεδία.
 • το σύνολο των δημοσιεύσεων μιας κατηγορίας φορέων.
 • των διαφόρων κατηγοριών φορέων.
 • τις δημοσιεύσεις μιας κατηγορίας φορέων ανά επιστημονικό πεδίο.
 • των διαφόρων κατηγοριών φορέων στα έξι κύρια επιστημονικά πεδία.
 • το σύνολο των δημοσιεύσεων ενός φορέα.
 • των μεμονωμένων φορέων.
 • τις δημοσιεύσεις ενός φορέα ανά επιστημονικό πεδίο.
 • των μεμονωμένων φορέων στα έξι κύρια επιστημονικά πεδία. 

 Ακολουθήστε το ΕΚΤ: