Η μελέτη με τίτλο «Ελληνικές Επιστημονικές Δημοσιεύσεις 1996-2010, Βιβλιομετρική ανάλυση ελληνικών δημοσιεύσεων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά - Scopus», αποτέλεσμα συλλογικής εργασίας, είναι η τρίτη κατά σειρά, την έκδοση της οποίας έχει καθιερώσει το ΕΚΤ, με σκοπό τη δημιουργία αξιόπιστης βάσης παρουσίασης και παρακολούθησης της εξέλιξης των στοιχείων που προσδιορίζουν το ερευνητικό περιβάλλον της Ελλάδας, συγκρινόμενο με το αντίστοιχο των χωρών της ΕΕ και του ΟΟΣΑ.

Στις προθέσεις μας είναι να συμμετέχουμε με στοιχεία στην ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και την κατανόηση των ικανοτήτων του ελληνικού συστήματος 'Ερευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΤΑΚ). Με την παρουσίαση δεικτών που προκύπτουν από τις δύο πλέον καθιερωμένες διεθνώς βάσεις δεδομένων (Web of Science: για τις προηγούμενες μελέτες του ΕΚΤ και Scopus: για την παρούσα έκδοση), το ΕΚΤ στοχεύει να δώσει μια πληρέστερη εικόνα όσον αφορά σημαντικούς δείκτες παραγωγής της χώρας και διευρύνει τον αριθμό των ελληνικών δημοσιεύσεων και τα επιστημονικά πεδία που καλύπτονται. Οι μελέτες της σειράς καλύπτουν εκάστη διάστημα δεκαετίας και δημοσιεύονται σε ετήσια βάση με αξιοποίηση των βάσεων δεδομένων της Web of Science και της Scopus. 

Στην παρούσα μελέτη προσδιορίζονται οι καθιερωμένοι βιβλιομετρικοί δείκτες που αποτυπώνουν την τρέχουσα πραγματικότητα της ελληνικής ερευνητικής δραστηριότητας, με τρόπο αξιοποιήσιμο στο επίπεδο της διαμόρφωσης πολιτικών, έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας. Τα κύρια ευρήματα που παρουσιάζονται προέκυψαν από την ανάλυση και επεξεργασία στοιχείων που αντλήθηκαν από τις βάσεις δεδομένων της Scopus, αφού υπέστησαν τον απαιτούμενο «καθαρισμό».

Η μελέτη περιλαμβάνει αναλυτικά στοιχεία για 95 φορείς που ομαδοποιούνται σε 8 κατηγορίες. Η εικόνα των φορέων δίνεται με βάση τους δείκτες που παρουσιάζουν, αλλά και συγκριτικά με τους άλλους φορείς της κατηγορίας που ανήκουν και του συνόλου των φορέων της μελέτης.

Για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της μελέτης, επιλέχθηκε η ηλεκτρονική έκδοση, η οποία με τον τρόπο που υλοποιήθηκε επιτρέπει στους αναγνώστες πολύπλευρη και πλήρη κατανόηση των αποτελεσμάτων. Η διαδραστικότητα των διαγραμμάτων μάς επέτρεψε να «δώσουμε» πολύ περισσότερη πληροφορία από ό,τι θα μπορούσε να παρουσιαστεί σε μία έντυπη έκδοση, αλλά και να προσφέρουμε τη δυνατότητα πρόσβασης σε διαδραστικό περιεχόμενο. Επιπλέον, αναπτύχθηκαν εργαλεία για τη γεωγραφική απεικόνιση στοιχείων και  δεικτών σε κάθε ελληνική περιφέρεια. Οι διαδραστικοί χάρτες απεικονίζουν δεδομένα και δείκτες που αναδεικνύουν τα χαρακτηριστικά της κάθε περιφέρειας στην έρευνα, την ανάπτυξη και την καινοτομία.  

Η ανάπτυξη του ηλεκτρονικού περιβάλλοντος της έκδοσης κατέστη δυνατή με την αξιοποίηση ανθρωπίνων πόρων του έργου Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας και Τεχνολογίας – Κοινωνικά Δίκτυα / Περιεχόμενο Παραγόμενο από Χρήστες.

Λόγω του γεγονότος ότι αυτού του τύπου οι μελέτες είναι σχετικά νέες σε διεθνές επίπεδο, αλλά και σε εθνικό ακόμη περισσότερο, υπάρχουν πολλά θέματα που είναι ανοικτά σε ποικίλες ερμηνείες. Για το λόγο αυτό, έχει προβλεφθεί σε κάθε κεφάλαιο της έκδοσης η δυνατότητα υποβολής σχολίων από τους αναγνώστες. Πρόθεσή μας είναι να συγκεντρώσουμε και να δημοσιοποιήσουμε τα σχόλια τα οποία ελπίζουμε ότι θα συμβάλλουν σε ένα δημιουργικό διάλογο.

Εύη Σαχίνη

Προϊσταμένη Τμήματος

Στρατηγικής και Ανάπτυξης ΕΚΤ 

 

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: