Βιβλιογραφικές Αναφορές

Adams, J. (2009). The Use of Bibliometric Indicators to Measure Research Quality in UK Higher Education Institutions, Arc. Immunol. Ther. Exp., 57, 19-32.

Adams, J., King, C., Miyairi, N., and Pendlebury, D. (2010). Global research report Japan. Evidence by Thomson Reuters.

Archambault, E. (2009). 30 Years in Science: Secular Movements in Knowledge Creation. Science Metrix Discussion Paper.

Archambault, É., D. Campbell, Y. Gingras, and V. Larivière (2009). Comparing bibliometric statistics obtained from the web of science and scopus. Journal of the American Society for Information Science and Technology 60 (7), 1320-1326.

Bornmann L., Leydesdorff L. and Mutz R. (2013), “The use of percentiles and percentile rank classes in the analysis of bibliometric data: Opportunities and limits”, Journal of Informetrics, 7 (1), 158–165.

European Commission Directorate-General for Research (2010). Assessing europe's University-Based research.

"Falagas, M. E., E. I. Pitsouni, G. A. Malietzis, and G. Pappas (2008). Comparison of PubMed, Scopus, Web of Science, and Google Scholar: strengths and weaknesses. FASEB J.  22 (2), 338-342.

Fingerman, S. (2006). Web of science and scopus: Current features and capabilities. Issues in Science & Technology Librarianship  (38).

Grant, J., Ling, T., Potoglou, D., and Culley, D. M. (2011). A rapid review of the Greek research and development system. RAND.

Harley, D., Acord, S. K., Earl-Novell, S., Lawrence, S., and King, C. J. (2010). Assessing the future landscape of scholarly communication: An exploration of faculty values and needs in seven disciplines. UC Berkeley, Center for Studies in Higher Education.

Ion, T. (2010). A profusion of measures. Nature (465), 864-866.

Jacso, P. (2005). As we may search – comparison of major features of the web of science, scopus, and google scholar citation-based and citation-enhanced databases. Current Science  89 (9), 1537-1547.

JISC (2005). JISC disciplinary differences report.

Karlsson S, Wadskog D. (2007). A bibliometric survey of Swedish scientific publications between 1982 and 2004.

Katsaros, D., V. Matsoukas, and Y. Manolopoulos (2008). Evaluating Greek departments of computer science/engineering using bibliometric indices. In Proceedings 12th Panhellenic Conference in Informatics.

Kermarrec AM, Faou E, Merlet JP, Robert P, Segoufin L. (2007)  What do Bibliometrics Indicators Measure. INRIA report.

Lane, J. (2010). Let's make science metrics more scientific. Nature (464). 488-489.

Lazaridis, T. (2009). Ranking university departments using the mean h-index. Scientometrics  82 (2), 211-216.

Lehvo A, Nuutinen A. (2006). Finnish Science in International Comparison: A bibliometric analysis. Academy of Finland.

L'observatoire Des Sciences Et Des Techniques (2010). Indicateurs de sciences et de technologies.

Lundberg J. (2006). Bibliometrics as a Research Assessment Tool: Impact beyond the Impact Factor. Karolinska Institutet. Stockholm, Sweden.

Lundberg, J. (2007). Lifting the crown—citation z-score. Journal of Informetrics  1 (2), 145-154.

Luwel M. (2000, February). A Bibliometric Profile of Flemish Research in Natural, Life and Technical Sciences. Scientometrics 47 (2), 281-302.

Maron, N. L. and Smith, K. K. (2008). Current models of digital scholarly communication: Results of an investigation conducted by ITHAKA for the association of research libraries. Association of Research Libraries, pages 49.

Ministry of Research Science and Technology, New Zealand; (2006). University Bibliometrics - an Analysis of Publication Outputs 1997-2003. 

Moed, H. (1996). Differences in the construction of SCI based bibliometric indicators among various producers: A first over view. Scientometrics 35 (2), 177-191.

Moed, H. F. (2007). The use of bibliometric indicators in research evaluation and policy. In Evolution of Scientific Publications: the Point of View of Scientists, Colloquium of the Institut de France, Académie des sciences.

Moed, H. F. and M. S. Visser (2007) Developing bibliometric indicators of research performance in computer science: an exploratory study. Research Report to the Council for Physical Sciences of the Netherlands Organisation for Scientific Research (NOW).

Moed, H., R. De Bruin, and T. Van Leeuwen (1995, July). New bibliometric tools for the assessment of national research performance: Database description, overview of indicators and first applications. Scientometrics 33 (3), 381-422.

National Science Board. 2012. Science and Engineering Indicators 2012. Arlington, VA: National Science Foundation (NSB 12-01).

Netherlands Observatory of Science and Technology (2010). Science and technology indicators 2010.

Observatoire des Sciences et des Techniques (2009). Methodological note: Bibliometrics as a tool for the analysis of the scientific production of a country. EU FP6 project ESTIME. http://www.estime.ird.fr/article268.html

OECD (2002). Frascati Manual: Proposed Standard Practice for Surveys on Research and Experimental Development.

OECD (2007). Revised Field of Science and Technology (FoS) Classification in the Frascati Manual.

OECD Science (2011). Technology and industry scoreboard 2011.

Office of the Government of the Czech Republic, Research and Development Council (2008). Analysis of the existing state of research, development and innovation in the Czech Republic and a comparison with the situation abroad in 2008.

"Pendlebury, D. (2008). White Paper Using Bibliometrics: A Guide to Evaluating Research Performance with Citation Data. Thomson Reuters; 2008."

Pereira TTS (2000). A Bibliometric Study of the Portuguese Research System in Biotechnology. INETI report.

Persson O, Luukkonen T, Hälikkä S. (2000). A bibliometric study of Finnish science. VTT Group.

Rehn C, Kronman U, Wadskog D. (2007). Bibliometric indicators: definitions and usage at Karolinska Institutet.

Research Information Network (2009). Communicating knowledge: How and why UK researchers publish and disseminate their findings. Report commissioned by RIN and JISC.

Royal Society Science Policy Centre (2011). Knowledge, networks and nations: Global scientific collaboration in the 21st century.

Schonfeld, R. C. and Housewright, R. (2010). Ithaka faculty survey 2009: Key strategic insights for libraries, publishers, and societies. Ithaka S+R.

SciVerse Scopus (2011). Content coverage guide.

Sparks, S. (2005). JISC disciplinary differences report. Report commissioned by JISC Scholarly Communications Working Group.

UK's Department of Business, Innovation and Skills (2011). International comparative performance of the UK research base.

Unesco (2010). Unesco science report 2010: The current status of science around the world.

Universities UK (2007). The use of bibliometrics to measure research quality in UK higher education institutions.

Zachos, G. (1991). Research output evaluation of two university departments in greece with the use of bibliometric indicators. Scientometrics 21 (2), 195-221.

Ζωντανός, Κ. και Σ. Κατρανίδης (2009). Συγκριτική Αξιολόγηση Ερευνητικού Έργου Τμημάτων Οικονομικής Επιστήμης Πανεπιστημίων Ελλάδας και Κύπρου.

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (2010). Ελληνικές επιστημονικές δημοσιεύσεις 1993-2008: Βιβλιομετρική ανάλυση ελληνικών δημοσιεύσεων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά

Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Οργάνωσης και Μεταρρύθμισης (2011). Μητρώο Υπηρεσιών και Φορέων της Ελληνικής Διοίκησης.



Ακολουθήστε το ΕΚΤ: