9. Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ιδιωτικών Φορέων Υγείας

Στην κατηγορία των Ιδιωτικών Φορέων Υγείας περιλαμβάνονται ιδιωτικοί φορείς οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον τομέα της υγείας όπως ιδιωτικά νοσοκομεία, κλινικές, διαγνωστικά κέντρα, ερευνητικά κέντρα κ.λπ. Η κατηγορία έχει μικρότερη συνεισφορά στην παραγωγή ελληνικών δημοσιεύσεων σε σχέση με τις κατηγορίες ελληνικών φορέων που εξετάστηκαν στα προηγούμενα κεφάλαια, διακρίνεται όμως για τους υψηλούς δείκτες απήχησης των δημοσιεύσεών της.

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται αναλυτικά βιβλιομετρικά δεδομένα για τους κυριότερους φορείς της κατηγορίας. Πρόκειται για το Άλφα Ινστιτούτο Βιοϊατρικών Επιστημών, την Ελληνική Συνεργαζόμενη Ογκολογική Ομάδα, το Θεραπευτήριο METROPOLITAN, την Κλινική ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ, το Νοσοκομείο ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ, τον Όμιλο ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ, τον Όμιλο ΙΑΣΩ, τον Όμιλο ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ και τον Όμιλο ΥΓΕΙΑ. 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται ο αριθμός δημοσιεύσεων και ο αριθμός αναφορών των εξεταζόμενων Ιδιωτικών Φορέων Υγείας για την τελευταία πενταετία 2006-2010 της εξεταζόμενης περιόδου 1996-2010.    

 

ΧΡΩΜΑ

ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ

2006-2010

Αριθμός δημοσιεύσεων

Αριθμός αναφορών

 

Άλφα Ινστιτούτο Βιοϊατρικών Επιστημών

ΑΙΒΕ

329 3.351

 

Ελληνική Συνεργαζόμενη Ογκολογική Ομάδα

ΕΣΟΟ

47 286

 

Θεραπευτήριο METROPOLITAN

METROPOLITAN

110 1.010

 

Κλινική ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ

ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ

59 204

 

Νοσοκομείο ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ

ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ

396 6.145

 

Όμιλος ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ

93 482

 

Όμιλος ΙΑΣΩ

ΙΑΣΩ

91 285

 

Όμιλος ΙΑΤΡΙΚΟΥ Αθηνών

ΟΜΙΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

67 196

 

Όμιλος ΥΓΕΙΑ

ΥΓΕΙΑ

249 1.290

 Ακολουθήστε το ΕΚΤ: