2. Ελληνικές Επιστημονικές Δημοσιεύσεις: Συνολικοί Δείκτες

Το κεφάλαιο παρουσιάζει τους βιβλιομετρικούς δείκτες για το σύνολο των ελληνικών επιστημονικών δημοσιεύσεων και αποτυπώνει τη θέση της Ελλάδας μεταξύ των 27 χωρών της Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης και των 34 χωρών του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ)*. Καταγράφει τα βασικά μεγέθη που χαρακτηρίζουν την παραγωγή και τις επιδόσεις των ελληνικών δημοσιεύσεων στη διάρκεια μιας δεκαπενταετίας, από το 1996 έως το 2010, εστιάζοντας παράλληλα στα δεδομένα των τελευταίων ετών που αναδεικνύουν τις πρόσφατες τάσεις και εξελίξεις. Τα στοιχεία αντλήθηκαν από τη βάση Scopus, ένα διεθνώς χρησιμοποιούμενο σύστημα που περιέχει στοιχεία επιστημονικών δημοσιεύσεων και αναφορών ανά χώρα σε παγκόσμιο επίπεδο.

Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει τους κυριότερους δείκτες των ελληνικών δημοσιεύσεων, όπως διαμορφώνονται την τελευταία πενταετία 2006-2010 της εξεταζόμενης περιόδου 1996-2010.

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

2010

Αριθμός ελληνικών δημοσιεύσεων

11.816

Μερίδιο (%) ελληνικών δημοσιεύσεων στο σύνολο δημοσιεύσεων των χωρών της ΕΕ

2,40%

Μερίδιο (%) ελληνικών δημοσιεύσεων στο σύνολο δημοσιεύσεων των χωρών του ΟΟΣΑ

0,85%

ΑΝΑΦΟΡΕΣ

2006-2010

Αριθμός αναφορών σε ελληνικές δημοσιεύσεις 

277.130

Μερίδιο (%) αναφορών  σε ελληνικές δημοσιεύσεις στο σύνολο των αναφορών σε δημοσιεύσεις των χωρών της ΕΕ

2,17%

Μερίδιο (%) αναφορών σε ελληνικές δημοσιεύσεις στο σύνολο των αναφορών σε δημοσιεύσεις των χωρών του ΟΟΣΑ

0,90%

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΗΧΗΣΗΣ

2006-2010

Δείκτης απήχησης (μέσος όρος αναφορών ανά δημοσίευση)

4,98

Σχετικός δείκτης απήχησης της Ελλάδας σε σχέση με τις χώρες μέλη της ΕΕ

0,90

Σχετικός δείκτης απήχησης Ελλάδας  σε σχέση με τις χώρες μέλη του ΟΟΣΑ

1,04

 

Το 2010 ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης διευρύνθηκε με την εισαγωγή τεσσάρων νέων χωρών μελών: της Εσθονίας, του Ισραήλ, της Σλοβενίας και της Χιλής.
Η σύγκριση της Ελλάδας πραγματοποιείται σε σχέση με τη διευρυμένη πλέον σύνθεση του ΟΟΣΑ που περιλαμβάνει 34 χώρες (Παράρτημα V).

 Ακολουθήστε το ΕΚΤ: