3. Επιστημονικές Δημοσιεύσεις ανά Κατηγορία Φορέων

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται οι βιβλιομετρικοί δείκτες για τις κυριότερες κατηγορίες ελληνικών φορέων που παράγουν επιστημονικές δημοσιεύσεις. Οι κατηγορίες διαμορφώθηκαν με βάση τον τομέα στον οποίο ανήκουν οι ελληνικοί φορείς, ανώτατη εκπαίδευση, έρευνα και υγεία, και το χαρακτήρα τους ως δημόσιου ή ιδιωτικού συμφέροντος.

Συγκεκριμένα εξετάζονται οκτώ* κατηγορίες φορέων, οι οποίες παρουσιάζονται στον επόμενο πίνακα. Ο πίνακας καταγράφει επίσης τον αριθμό δημοσιεύσεων και τον αριθμό αναφορών για κάθε κατηγορία, για την τελευταία πενταετία 2006-2010 της εξεταζόμενης περιόδου 1996-2010.  

 

ΧΡΩΜΑ

ΦΟΡΕΙΣ

2006-2010
Αριθμός δημοσιεύσεων Αριθμός αναφορών

 

Πανεπιστήμια

43.960 219.658

 

ΤΕΙ

2.868 8.104
 

Ερευνητικά Κέντρα ΓΓΕΤ

6.675 43.813

 

Λοιποί Δημόσιοι Ερευνητικοί Φορείς

1.862 8.348
 

Δημόσιοι Φορείς Υγείας

7.933 36.601

 

Ιδιωτικοί Φορείς Υγείας

1.441 11.475
 

Λοιποί Δημόσιοι Φορείς

942 3.014

 

Λοιποί Ιδιωτικοί Φορείς

1.291 5.100
 
 

Για την καλύτερη παρουσίαση των αποτελεσμάτων, οι ελληνικοί φορείς ομαδοποιήθηκαν σε 8 κατηγορίες αντί για τις 11 κατηγορίες που εξετάστηκαν στην προηγούμενη μελέτη του ΕΚΤ. Δεν υπάρχουν πλέον οι κατηγορίες «Φορείς ΥΠΕΘΑ», «Τράπεζες» και «Μουσεία» και οι φορείς τους ενσωματώθηκαν ανάλογα με το χαρακτήρα τους στις υπόλοιπες κατηγορίες.Ακολουθήστε το ΕΚΤ: