6.4 Επιστημονικές περιοχές αριστείας

Το Διάγραμμα 6.4.1 αποτυπώνει για την πενταετία 2006-2010, την απήχηση των δημοσιεύσεων των Ερευνητικών Κέντρων της ΓΓΕΤ στα έξι κύρια επιστημονικά πεδία*. Ο σχετικός δείκτης απήχησης παρουσιάζεται ανά κύριο επιστημονικό πεδίο, αποδίδει τη μέση απήχηση που έχει το σύνολο των δημοσιεύσεων ενός Ερευνητικού Κέντρου στο συγκεκριμένο πεδίο και προκύπτει από το μέσο όρο της απήχησης που έχουν οι δημοσιεύσεις του Ερευνητικού Κέντρου στις επιμέρους εξειδικευμένες θεματικές περιοχές του πεδίου. Οι δημοσιεύσεις και οι εξειδικευμένες θεματικές περιοχές με υψηλές επιδόσεις που διακρίνονται σε κάθε επιστημονικό πεδίο και Ερευνητικό Κέντρο παρουσιάζονται στους πίνακες του Διαγράμματος 6.4.2. Τέλος, τα Διαγράμματα 6.4.3, 6.4.4 και 6.4.5 παρουσιάζουν για κάθε Ερευνητικό Κέντρο της ΓΓΕΤ, για την πενταετία 2006-2010, την κατανομή των δημοσιεύσεων και των αναφορών του στα κύρια επιστημονικά πεδία, τους σχετικούς δείκτες απήχησης στα πεδία στα οποία καταγράφεται συστηματικός αριθμός δημοσιεύσεων καθώς και τις εξειδικευμένες θεματικές περιοχές με δείκτες απήχησης μεγαλύτερους από τον παγκόσμιο μέσο όρο. 

Οι σχετικοί δείκτες απήχησης των Διαγραμμάτων 6.4.1 και 6.4.2 έχουν υπολογιστεί μετά από «κανονικοποίηση» προκειμένου να εξαλειφθούν κατά το δυνατόν οι διαφορές στην πρακτική αναφορών στα διάφορα επιστημονικά πεδία. Σε κάθε εξειδικευμένη θεματική περιοχή, η απήχηση των δημοσιεύσεων κάθε Ερευνητικού Κέντρου συγκρίνεται με την απήχηση των δημοσιεύσεων σε παγκόσμιο επίπεδο στην ίδια περιοχή.

Αναλυτικότερα, στο Διάγραμμα 6.4.1 παρουσιάζονται για τα έξι κύρια επιστημονικά πεδία, ο αριθμός των δημοσιεύσεων που εντάσσεται στο κάθε επιστημονικό πεδίο, ο αριθμός των αναφορών που έλαβαν οι δημοσιεύσεις αυτές καθώς και ο σχετικός δείκτης απήχησής τους.

Στις περισσότερες περιπτώσεις η απήχηση των δημοσιεύσεων των Ερευνητικών Κέντρων στα επιστημονικά πεδία στα οποία δραστηριοποιούνται βρίσκεται πολύ κοντά ή υπερβαίνει τον αντίστοιχο παγκόσμιο μέσο όρο.

Στο επιστημονικό πεδίο “Natural Sciences” έχουν συστηματικό αριθμό δημοσιεύσεων δέκα Ερευνητικά Κέντρα. Οι δημοσιεύσεις τους έχουν υψηλή απήχηση με σχετικούς δείκτες απήχησης που κυμαίνονται από 0,78 έως 1,54. Συγκεκριμένα, οι δημοσιεύσεις του ΦΛΕΜΙΝΓΚ έχουν σχετικό δείκτη απήχησης 1,54, του ΙΤΕ 1,21, του ΕΛΚΕΘΕ 1,12, του ΕΚΕΤΑ 1,09, του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών 1,08, του ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ 1,07, του ΑΘΗΝΑ 1,00 και του ΕΙΕ 0,95. Χαμηλότερος είναι ο σχετικός δείκτης απήχησης του ΚΕΤΕΑΘ (0,83) και του Ινστιτούτου Παστέρ (0,78).

Στο επιστημονικό πεδίο “Engineering & Technology” δραστηριοποιούνται έξι Ερευνητικά Κέντρα. Καλύτερες επιδόσεις από τον παγκόσμιο µέσο όρο έχουν οι δημοσιεύσεις του Εθνικού Αστεροσκοπείου (σχετικός δείκτης απήχησης: 1,56), του  ΕΚΕΤΑ (σχετικός δείκτης απήχησης: 1,51), του ΙΤΕ (σχετικός δείκτης απήχησης: 1,39) και του ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ (1,16) ενώ κοντά στον παγκόσμιο μέσο όρο βρίσκονται οι δημοσιεύσεις του ΕΛΚΕΘΕ (σχετικός δείκτης απήχησης: 0,97) και του ΕΙΕ (0,91).

Στο επιστημονικό πεδίο “Medical & Health Sciences” έχουν συστηματικό αριθμό δημοσιεύσεων έξι Ερευνητικά Κέντρα. Όλα τα Ερευνητικά Κέντρα εμφανίζουν σχετικούς δείκτες απήχησης υψηλότερους από τον παγκόσμιο μέσο όρο: ΦΛΕΜΙΝΓΚ (1,86), ΙΤΕ (1,62), ΚΕΤΕΑΘ και ΠΑΣΤΕΡ (1,40 το καθένα), καθώς και τα ΕΙΕ και  ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ (από 1,08).

Τέλος, στο επιστημονικό πεδίο “Social Sciences” συστηματικό αριθμό δημοσιεύσεων καταγράφει µόνο το ΙΤΕ. Στα επιστημονικά πεδία “Agricultural Sciences” και “Humanities” δεν καταγράφεται συστηματικός αριθμός δημοσιεύσεων που να επιτρέπει την αποτύπωση των σχετικών δεικτών απήχησης. 

 

Διάγραμμα 6.4.1

Μεγέθυνση

 

Διάγραμμα 6.4.2

Μεγέθυνση

 

Διάγραμμα 6.4.3

Μεγέθυνση

 

Διάγραμμα 6.4.4

Μεγέθυνση

 

Διάγραμμα 6.4.5

Μεγέθυνση

 

Ο σχετικός δείκτης απήχησης υπολογίζεται για τα Ερευνητικά Κέντρα τα οποία έχουν συνολικά στο αντίστοιχο πεδίο περισσότερες από 75 δημοσιεύσεις την περίοδο 1996-2010, αριθμός που αντιστοιχεί σε 5 δημοσιεύσεις ανά έτος.Ακολουθήστε το ΕΚΤ: