5.5 Συνεργασίες

Την πενταετία 2006-2010, το ποσοστό των δημοσιεύσεων με ελληνικές συνεργασίες*, με διεθνείς συνεργασίες* και χωρίς συνεργασίες* διαμορφώνεται για κάθε ΤΕΙ στα επίπεδα που παρουσιάζονται στο Διάγραμμα 5.5.1.

Στα ΤΕΙ οι συνεργασίες με ελληνικούς φορείς είναι σαφώς περισσότερες από τις συνεργασίες με φορείς του εξωτερικού. Σε όλα τα ΤΕΙ το ποσοστό δημοσιεύσεων με ελληνικές συνεργασίες είναι μεγαλύτερο από 55% και το υψηλότερο ποσοστό καταγράφεται στο ΤΕΙ Καλαμάτας (88,9%). Τα ποσοστά διεθνών συνεργασιών κυμαίνονται από 10,6% (ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας) μέχρι 39,7% (ΤΕΙ Λαμίας).

Το μεγαλύτερο ποσοστό δημοσιεύσεων χωρίς συνεργασίες παρουσιάζει το ΤΕΙ Πειραιά (32,2%). 

 

Διάγραμμα 5.5.1

Μεγέθυνση

 

Διάγραμμα 5.5.2

Μεγέθυνση

 

Διάγραμμα 5.5.3

Μεγέθυνση

 

Ο αριθμός των δημοσιεύσεων με έστω μία συνεργασία μεταξύ ελληνικών φορέων

 

Ο αριθμός των δημοσιεύσεων με έστω μία διεθνή συνεργασία

 

Ο αριθμός των δημοσιεύσεων από μόνο ένα ελληνικό φορέαΑκολουθήστε το ΕΚΤ: