6.3 Δείκτες απήχησης

Στο Διάγραμμα 6.3.1 παρουσιάζεται, ανά Ερευνητικό Κέντρο και για την πενταετία 2006-2010, ο αριθμός των δημοσιεύσεων, ο αριθμός των αναφορών και ο σχετικός δείκτης απήχησης των δημοσιεύσεων σε σχέση µε τη μέση απήχηση που εμφανίζουν οι δημοσιεύσεις σε παγκόσμιο επίπεδο. Ο δείκτης υπολογίζεται μετά από “κανονικοποίηση” ανάλογα µε την κατανομή των δημοσιεύσεων του κάθε Ερευνητικού Κέντρου σε 307 εξειδικευμένες θεματικές περιοχές της βάσης Scopus. Αποδίδει τη μέση απήχηση που έχουν συνολικά οι δημοσιεύσεις του κάθε Κέντρου σε όλα τα επιστημονικά πεδία.

Τα Ερευνητικά Κέντρα της ΓΓΕΤ εμφανίζουν υψηλούς δείκτες απήχησης που υπερβαίνουν ή προσεγγίζουν τον παγκόσμιο μέσο όρο. Την υψηλότερη απήχηση έχει ο μικρός σχετικά αριθμός δημοσιεύσεων του ΦΛΕΜΙΝΓΚ, με σχετικό δείκτη απήχησης 1,69, και ακολουθούν οι δημοσιεύσεις του ΙΤΕ με σχετικό δείκτη απήχησης 1,30 και του ΕΚΕΤΑ με σχετικό δείκτη απήχησης 1,29. Μεγάλη απήχηση σημειώνει και ο μικρός αριθμός δημοσιεύσεων του ΚΕΤΕΑΘ (σχετικός δείκτης απήχησης: 1,18), του Εθνικού Αστεροσκοπείου (1,16), του ΕΛΚΕΘΕ (1,12), του ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ (1,11) και του ΑΘΗΝΑ (1,08). Στον παγκόσμιο μέσο όρο τοποθετούνται επίσης οι δημοσιεύσεις του Ινστιτούτου Παστέρ (1,00), ενώ πολύ κοντά βρίσκονται και οι δημοσιεύσεις του ΕΙΕ (0,96). 

 

Διάγραμμα 6.3.1

ΜεγέθυνσηΑκολουθήστε το ΕΚΤ: