6.2 Αριθμός αναφορών

Το ποσοστό των δημοσιεύσεων που λαμβάνουν αναφορές στα Ερευνητικά Κέντρα της ΓΓΕΤ έχει αυξητικούς ρυθμούς σε όλη της διάρκεια της περιόδου 1996-2010 και βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα, πάνω από τον ελληνικό μέσο όρο 65,6%.  Την τελευταία πενταετία 2006-2010 κυμαίνεται από 67,4% (ΕΕΑΕ) έως 83% (ΦΛΕΜΙΝΓΚ) (Διάγραμμα 6.2.1).

 

Διάγραμμα 6.2.1

Μεγέθυνση

 

Σημαντική είναι η αύξηση στον αριθμό των αναφορών που λαμβάνουν οι δημοσιεύσεις των Ερευνητικών Κέντρων της ΓΓΕΤ (Διάγραμμα 6.2.2). Οι περισσότερες αναφορές αφορούν τις δημοσιεύσεις του ΙΤΕ και του ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ, που παράγουν τις περισσότερες δημοσιεύσεις. Ακολουθούν το ΕΙΕ, το ΕΑΑ, το ΕΚΕΤΑ και το ΕΛΚΕΘΕ. 

 

Διάγραμμα 6.2.2

Μεγέθυνση

 

Εστιάζοντας στην πενταετία 2006-2010, το Διάγραμμα 6.2.3 παρουσιάζει τον αριθμό των αναφορών και τη συμμετοχή κάθε Ερευνητικού Κέντρου στις αναφορές της κατηγορίας «Ερευνητικά Κέντρα ΓΓΕΤ». Το ΙΤΕ έχει 15.758 αναφορές και μερίδιο 36% στις αναφορές της κατηγορίας, το ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ 12.229 αναφορές και μερίδιο 27,9%, το ΕΙΕ 4.750 αναφορές και μερίδιο 10,8%, το ΕΑΑ 3.046 αναφορές και μερίδιο 7% και το ΕΚΕΤΑ 2.677 αναφορές και μερίδιο 6,1% και το ΕΛΚΕΘΕ 2.182 αναφορές και μερίδιο 5%. Τα υπόλοιπα Ερευνητικά Κέντρα έχουν μερίδια μικρότερα του 5%.

 

Διάγραμμα 6.2.3

ΜεγέθυνσηΑκολουθήστε το ΕΚΤ: