6.5 Συνεργασίες

Ο αριθμός των συνεργασιών, ελληνικών και διεθνών, αυξάνεται σε όλα τα Ερευνητικά Κέντρα στη διάρκεια της περιόδου 1996-2010. Ωστόσο, σε πολλά Ερευνητικά Κέντρα η αυξητική αυτή πορεία χαρακτηρίζεται από συχνές ετήσιες διακυμάνσεις. Η εξέλιξη αυτή παρουσιάζεται ανά έτος για τις ελληνικές συνεργασίες στο Διάγραμμα 6.5.1 και για τις διεθνείς στο Διάγραμμα 6.5.2. 

 

Διάγραμμα 6.5.1

Μεγέθυνση

 

Διάγραμμα 6.5.2

Μεγέθυνση

 

Την πενταετία 2006-2010, το ποσοστό των δημοσιεύσεων με ελληνικές συνεργασίες*, με διεθνείς συνεργασίες* και χωρίς συνεργασίες* διαμορφώνεται για κάθε Ερευνητικό Κέντρο της ΓΓΕΤ στα επίπεδα που παρουσιάζονται στο Διάγραμμα 6.5.3.

Ο βαθμός δικτύωσης των περισσότερων Ερευνητικών Κέντρων, όπως αποτυπώνεται στις συνεργασίες, ελληνικές και διεθνείς, για την παραγωγή δημοσιεύσεων είναι αυξημένος. Τα Ερευνητικά Κέντρα έχουν χαμηλά ποσοστά δημοσιεύσεων χωρίς συνεργασίες. Το μεγαλύτερο ποσοστό δημοσιεύσεων χωρίς συνεργασίες είναι 18,2%, καταγράφεται στο ΑΘΗΝΑ και βρίσκεται κάτω από τον ελληνικό μέσο όρο 37,7%.

Σε τέσσερα Ερευνητικά Κέντρα (ΦΛΕΜΙΝΓΚ, ΕΑΑ, ΕΙΕ και ΕΛΚΕΘΕ) οι συνεργασίες με φορείς του εξωτερικού είναι περισσότερες από τις συνεργασίες με ελληνικούς φορείς. Το μεγαλύτερο ποσοστό δημοσιεύσεων με διεθνείς συνεργασίες (69%) παρουσιάζει το ΦΛΕΜΙΝΓΚ. 

Τα ποσοστά δημοσιεύσεων με ελληνικές συνεργασίες κυμαίνονται από 48,6% στο ΕΛΚΕΘΕ έως 89,5% στο ΚΕΤΕΑΘ. 

 

Διάγραμμα 6.5.3

Μεγέθυνση

 

Ο αριθμός των δημοσιεύσεων με έστω μία συνεργασία μεταξύ ελληνικών φορέων

 

Ο αριθμός των δημοσιεύσεων με έστω μία διεθνή συνεργασία

 

Ο αριθμός των δημοσιεύσεων από μόνο ένα ελληνικό φορέαΑκολουθήστε το ΕΚΤ: