6.1 Αριθμός δημοσιεύσεων

Οι περισσότερες δημοσιεύσεις της κατηγορίας «Ερευνητικά Κέντρα ΓΓΕΤ» προέρχονται από το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστηµών ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ και το Ίδρυµα Τεχνολογίας και Έρευνας ΙΤΕ. Το 2010 καταγράφονται 444 δημοσιεύσεις από τον ΔΗΜΟΚΡΙΤΟ, 412 από το ΙΤΕ, 128 από το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ), 126 από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (ΕΑΑ), 124 από το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ) και 108 από το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ). Τα υπόλοιπα Ερευνητικά Κέντρα έχουν 50 ή λιγότερες δημοσιεύσεις (Διάγραμμα 6.1.1.).

Όσον αφορά την εξέλιξη του αριθμού των δημοσιεύσεων στη διάρκεια της περιόδου 1996-2010, ο αριθμός των δημοσιεύσεων αυξάνεται με κάποιες ετήσιες διακυμάνσεις σε όλα τα Ερευνητικά Κέντρα. 

 

Διάγραμμα 6.1.1

Μεγέθυνση

 

Στο Διάγραμμα 6.1.2 παρουσιάζονται αναλυτικά για κάθε Ερευνητικό Κέντρο, ο αριθμός των δημοσιεύσεων και η ετήσια μεταβολή του, για την περίοδο 1996-2010.   

 

Διάγραμμα 6.1.2

Συντελεστής μεταβολής: 1+(αριθμός δημοσιεύσεων το έτος ν - αριθμός δημοσιεύσεων το έτος ν-1 ) / αριθμός δημοσιεύσεων το έτος ν-1. Ο συντελεστής ισούται με 1 αν ο αριθμός των δημοσιεύσεων παραμένει ίδιος.

Μεγέθυνση

 

Την πενταετία 2006-2010, ο αριθμός δημοσιεύσεων κάθε Ερευνητικού Κέντρου και η συμμετοχή του στο συνολικό αριθμό των δημοσιεύσεων της κατηγορίας «Ερευνητικά Κέντρα ΓΓΕΤ» παρουσιάζεται στο Διάγραμμα 6.1.3. Το ΙΤΕ έχει 2.047 δημοσιεύσεις και μερίδιο 30,7%, το ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ έχει 2.004 δημοσιεύσεις και μερίδιο 30% και ακολουθούν το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών με 599 δημοσιεύσεις και μερίδιο 9%, το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών με 555 δημοσιεύσεις και μερίδιο 8,3%, το ΕΛΚΕΘΕ με 506 δημοσιεύσεις και μερίδιο 7,6% και το ΕΚΕΤΑ με 464 δημοσιεύσεις και μερίδιο 7%. Τα υπόλοιπα Ερευνητικά Κέντρα έχουν μερίδια χαμηλότερα του 3%. 

 

Διάγραμμα 6.1.3

Μεγέθυνση

 

Εξετάζοντας τη μεταβολή του αριθμού δημοσιεύσεων στο διάστημα της πενταετίας 2006-2010, δέκα Ερευνητικά Κέντρα εμφανίζουν αύξηση στον αριθμό των δημοσιεύσεών τους, ενώ πέντε (ΦΛΕΜΙΝΓΚ, ΕΚΕΤΑ, ΑΘΗΝΑ, ΠΑΣΤΕΡ και ΕΛΚΕΘΕ) έχουν καλύτερη επίδοση από τον μέσο όρο της κατηγορίας «Ερευνητικά Κέντρα ΓΓΕΤ» (Διάγραμμα 6.1.4). 

 

Διάγραμμα 6.1.4

Συντελεστής μεταβολής: 1+(αριθμός δημοσιεύσεων το έτος 2010 - αριθμός δημοσιεύσεων το έτος 2006) / αριθμός δημοσιεύσεων το έτος 2006. Ο συντελεστής ισούται με 1 αν ο αριθμός των δημοσιεύσεων παραμένει ίδιος. Το Κέντρο Έρευνας Τεχνολογίας και Ανάπτυξης Θεσσαλίας ΚΕΤΕΑΘ καταγράφει τις πρώτες δημοσιεύσεις το 2006 και ως εκ τούτου εμφανίζει πολύ υψηλούς συντελεστές μεταβολής και δεν παρουσιάζεται στο Διάγραμμα.

ΜεγέθυνσηΑκολουθήστε το ΕΚΤ: