7. Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Λοιπών Δημόσιων Ερευνητικών Φορέων

Το κεφάλαιο αυτό παρουσιάζει τους αναλυτικούς βιβλιομετρικούς δείκτες για την κατηγορία των Λοιπών Δημόσιων Ερευνητικών Φορέων. Στην κατηγορία περιλαμβάνονται εννέα ερευνητικοί φορείς οι οποίοι εποπτεύονται από διάφορα Υπουργεία και συγκεκριμένα η Ακαδημία Αθηνών, το  Ερευνητικό Ακαδημαΐκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών, το Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας, το Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών, το Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισμολογίας και Αντισεισμικών Κατασκευών, το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, το Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών, το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων και το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο.  

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται ο αριθμός δημοσιεύσεων και ο αριθμός αναφορών των ερευνητικών αυτών φορέων για την τελευταία πενταετία 2006-2010 της εξεταζόμενης περιόδου 1996-2010. 

 

ΧΡΩΜΑ

ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΙ
ΦΟΡΕΙΣ

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ

2006-2010

Αριθμός δημοσιεύσεων

Αριθμός αναφορών

 

Ακαδημία Αθηνών*

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ

652

4.455

 

Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας*

ΕΘΙΑΓΕ

692

2.305

 

Ερευνητικό Ακαδημαΐκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών*

ΕΑΙΤΥ

111

329

 

Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών*

ΙΓΜΕ

73

173

 

Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισμολογίας και Αντισεισμικών Κατασκευών*

ΙΤΣΑΚ

30

82

 

Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας*

ΚΑΠΕ

39

181

 

Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών*

ΚΕΠΕ

38

56

 

Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων

ΜΑΙΧ

89

478

 

Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο*

ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ

166

370

 

Εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων . Στις δημοσιεύσεις της Ακαδημίας Αθηνών συμπεριλαμβάνονται οι δημοσιεύσεις του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών.

 

Εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. Το 2011 το ΕΑΙΤΥ μετονομάστηκε σε Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος». Δεδομένου ότι η παρούσα έκθεση εξετάζει τις δημοσιεύσεις μέχρι το 2010, το Ινστιτούτο εξακολουθεί να αναφέρεται με την τότε ισχύουσα ονομασία του - ΕΑΙΤΥ.

 

Εποπτεύεται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

 

Εποπτεύεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

 

Εποπτεύεται από το Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων. Το 2011 το ΙΤΣΑΚ συγχωνεύθηκε με τον Οργανισμό Αντισεισμικού Σχεδιασμού Προστασίας. Δεδομένου ότι η παρούσα έκθεση εξετάζει τις δημοσιεύσεις μέχρι το 2010, το Ινστιτούτο εξακολουθεί να αναφέρεται ως ξεχωριστός οργανισμός με την τότε ισχύουσα ονομασία του - ΙΤΣΑΚ.

 

Εποπτεύεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Το ΚΑΠΕ μέχρι το 2008 εποπτευόταν από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας και στην προηγούμενη μελέτη του ΕΚΤ «Ελληνικές Επιστημονικές Δημοσιεύσεις 1993-2008» είχε συμπεριληφθεί στην κατηγορία «Ερευνητικά Κέντρα ΓΓΕΤ».

 

Εποπτεύεται από το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

 

Εποπτεύεται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

 Ακολουθήστε το ΕΚΤ: