5.4 Επιστημονικές περιοχές αριστείας

Το Διάγραμμα 5.4.1 αποτυπώνει για την πενταετία 2006-2010, την απήχηση των δημοσιεύσεων των ΤΕΙ στα επιστημονικά πεδία στα οποία καταγράφεται συστηματικός αριθμός δημοσιεύσεων* “Natural Sciences”, “Engineering and Technology”, “Medical and Health Sciences”, “Agricultural Sciences” και "Social Sciences". Επιπλέον, στους πίνακες του Διαγράμματος 5.4.2 παρουσιάζονται οι εξειδικευμένες θεματικές περιοχές στις οποίες οι δημοσιεύσεις των ΤΕΙ έχουν υψηλές επιδόσεις ενώ τα Διαγράμματα 5.4.3, 5.4.4 και 5.4.5 παρουσιάζουν για κάθε ΤΕΙ, για την πενταετία 2006-2010, την κατανομή των δημοσιεύσεων και των αναφορών του στα κύρια επιστημονικά πεδία, τους σχετικούς δείκτες απήχησης στα πεδία στα οποία καταγράφεται συστηματικός αριθμός δημοσιεύσεων καθώς και τις εξειδικευμένες θεματικές περιοχές με δείκτες απήχησης μεγαλύτερους από τον παγκόσμιο μέσο όρο. 

Οι σχετικοί δείκτες απήχησης των Διαγραμμάτων 5.4.1 και 5.4.2 έχουν υπολογιστεί μετά από «κανονικοποίηση» προκειμένου να εξαλειφθούν κατά το δυνατόν οι διαφορές στην πρακτική αναφορών στα διάφορα επιστημονικά πεδία. Σε κάθε εξειδικευμένη θεματική περιοχή, η απήχηση των δημοσιεύσεων κάθε ΤΕΙ συγκρίνεται με την απήχηση των δημοσιεύσεων σε παγκόσμιο επίπεδο στην ίδια περιοχή.

Αναλυτικότερα, στο Διάγραμμα 5.4.1 παρουσιάζονται για τα έξι κύρια επιστημονικά πεδία, ο αριθμός των δημοσιεύσεων που εντάσσεται στο κάθε επιστημονικό πεδίο, ο αριθμός των αναφορών που έλαβαν οι δημοσιεύσεις αυτές καθώς και ο σχετικός δείκτης απήχησής τους.

Στο επιστημονικό πεδίο “Natural Sciences” έχουν συστηματικό αριθμό δημοσιεύσεων δεκατέσσερα από τα δεκαέξι ΤΕΙ. Πάνω από τον παγκόσμιο μέσο όρο βρίσκονται οι δημοσιεύσεις των ΤΕΙ Καβάλας (1,04) και Κρήτης (1,03), ενώ τον παγκόσμιο μέσο όρο προσεγγίζουν και οι δημοσιεύσεις του ΤΕΙ Λαμίας (σχετικός δείκτης απήχησης: 0,99), του ΤΕΙ Πάτρας (0,96) και του ΤΕΙ Ηπείρου (0,94).

Στο επιστημονικό πεδίο “Engineering and Technology” δραστηριοποιούνται συστηματικά έντεκα από τα δεκαέξι ΤΕΙ. Υψηλή απήχηση έχουν οι δημοσιεύσεις του ΤΕΙ Κρήτης (σχετικός δείκτης απήχησης: 1,25), της Ανωτάτης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (1,18), του ΤΕΙ Πάτρας (1,15), του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας (1,15), του ΤΕΙ Πειραιά (1,12) και του ΤΕΙ Σερρών (1,11).

Στο επιστημονικό πεδίο “Medical and Health Sciences” συστηματικό αριθμό δημοσιεύσεων έχουν έξι ΤΕΙ. Σχετικό δείκτη απήχησης ίσο με τον παγκόσμιο μέσο όρο έχουν οι δημοσιεύσεις του ΤΕΙ Πάτρας

Στο επιστημονικό πεδίο “Agricultural Sciences” παράγουν συστηματικά δημοσιεύσεις έξι ΤΕΙ, με σχετικούς δείκτες απήχησης  χαμηλότερους του παγκόσμιου μέσου όρου.

Τέλος, στο επιστημονικό πεδίο “Social Sciences” συστηματικό αριθμό δημοσιεύσεων είχαν δύο ΤΕΙ (Θεσσαλονίκης και Αθήνας), με χαμηλούς σχετικούς δείκτες απήχησης.

 

Διάγραμμα 5.4.1

Μεγέθυνση

 

Διάγραμμα 5.4.2

Μεγέθυνση

 

Διάγραμμα 5.4.3

Μεγέθυνση

 

Διάγραμμα 5.4.4

Μεγέθυνση

 

Διάγραμμα 5.4.5

Μεγέθυνση

 

Ο σχετικός δείκτης απήχησης υπολογίζεται για τα ΤΕΙ τα οποία έχουν συνολικά στο αντίστοιχο πεδίο περισσότερες από 50 δημοσιεύσεις την περίοδο 1996-2010.Ακολουθήστε το ΕΚΤ: