5.3 Δείκτες απήχησης

Ο σχετικός δείκτης απήχησης που έχουν συνολικά οι δημοσιεύσεις κάθε ΤΕΙ σε σχέση με το δείκτη απήχησης των δημοσιεύσεων σε παγκόσμιο επίπεδο απεικονίζεται στο Διάγραμμα 5.3.1. Όταν ο σχετικός δείκτης απήχησης των δημοσιεύσεων ενός φορέα είναι μεγαλύτερος από 1, τότε η απήχηση των δημοσιεύσεων του φορέα είναι υψηλότερη από τον παγκόσμιο μέσο όρο. Ο δείκτης έχει υπολογιστεί με βάση τα στοιχεία (δημοσιεύσεις και αναφορές) της τελευταίας  πενταετίας 2006-2010, μετά από «κανονικοποίηση» ανάλογα με την κατανομή των δημοσιεύσεων κάθε ΤΕΙ σε 307 εξειδικευμένες θεματικές περιοχές της βάσης δεδομένων Scopus.

Αναλυτικότερα, στο Διάγραμμα 5.3.1 παρουσιάζονται για την πενταετία 2006-2010, ο αριθμός των δημοσιεύσεων κάθε ΤΕΙ, ο αριθμός των αναφορών που έλαβαν οι δημοσιεύσεις αυτές καθώς και ο σχετικός δείκτης απήχησής τους.   

Υψηλότερη απήχηση από τον παγκόσμιο μέσο όρο σημειώνουν οι δημοσιεύσεις του ΤΕΙ Κρήτης με σχετικό δείκτη απήχησης 1,09, της Ανωτάτης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης με σχετικό δείκτη απήχησης 1,06 και του ΤΕΙ Πάτρας με σχετικό δείκτη απήχησης 1,03. Τον παγκόσμιο μέσο όρο προσεγγίζουν οι δημοσιεύσεις του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας με σχετικό δείκτη απήχησης 0,95 και του ΤΕΙ Πειραιά με σχετικό δείκτη απήχησης 0,91. 

 

Διάγραμμα 5.3.1

ΜεγέθυνσηΑκολουθήστε το ΕΚΤ: