5.2 Αριθμός αναφορών

Το Διάγραμμα 5.2.1 παρουσιάζει το ποσοστό των δημοσιεύσεων που λαμβάνουν αναφορές από το σύνολο των δημοσιεύσεων κάθε ΤΕΙ και την εξέλιξή του στη διάρκεια της περιόδου 1996-2010. Υψηλά ποσοστά, με σχετική σταθερότητα μετά το 2000, διατηρούν τα ΤΕΙ Αθήνας, Δυτικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Καλαμάτας, Κρήτης και Λάρισας. Την πενταετία 2006-2010, ποσοστά μεγαλύτερα από τον ελληνικό μέσο όρο 65,6%, επιτυγχάνουν οι δημοσιεύσεις του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (68,8%), το ΤΕΙ Κρήτης (67,5%) και το ΤΕΙ Καλαμάτας (65,7%), ενώ κοντά βρίσκονται και οι δημοσιεύσεις του ΤΕΙ Ηπείρου (63,6%). 

 

Διάγραμμα 5.2.1

Μεγέθυνση

 

Στη διάρκεια της περιόδου 1996-2010, ο αριθμός των αναφορών στις δημοσιεύσεις των ΤΕΙ αυξάνεται (Διάγραμμα 5.2.2). Οι περισσότερες αναφορές αφορούν τις δημοσιεύσεις του ΤΕΙ Κρήτης και ακολουθούν τα ΤΕΙ Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Δυτικής Μακεδονίας, Λάρισας, Πάτρας, Πειραιά και Ηπείρου.  

 

Διάγραμμα 5.2.2

Μεγέθυνση

 

Την πενταετία 2006-2010, ο αριθμός των αναφορών και η συμμετοχή κάθε ΤΕΙ στο συνολικό αριθμό των αναφορών που έχουν οι δημοσιεύσεις της κατηγορίας «ΤΕΙ», παρουσιάζεται στο Διάγραμμα 5.2.3. Το υψηλότερο μερίδιο 24,5% έχει το ΤΕΙ Κρήτης με 1.987 αναφορές, και ακολουθούν τα ΤΕΙ Αθήνας (19,3% και 1.567 αναφορές), Θεσσαλονίκης (10% και 808 αναφορές), Δυτικής Μακεδονίας (7,1% και 573 αναφορές), Λάρισας (6,8% και 554 αναφορές), Πάτρας (6,2% και 505 αναφορές) και Πειραιά (6,2% και 501 αναφορές). Τα υπόλοιπα ΤΕΙ έχουν μερίδια κάτω από 5%.

 

Διάγραμμα 5.2.3

ΜεγέθυνσηΑκολουθήστε το ΕΚΤ: