5.1 Αριθμός δημοσιεύσεων

Τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Αθήνας, Θεσσαλονίκης και Κρήτης παράγουν τις περισσότερες δημοσιεύσεις στη διάρκεια της περιόδου 1996-2010. Το 2010 το ΤΕΙ Αθήνας είχε 151 δημοσιεύσεις, το ΤΕΙ Θεσσαλονίκης 93 και το ΤΕΙ Κρήτης 74. Ακολουθούν το ΤΕΙ Λάρισας με 67 δημοσιεύσεις το 2010, το ΤΕΙ Πειραιά με 46, το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας με 40, το ΤΕΙ Καβάλας με 33, και τα ΤΕΙ Λαμίας και Πάτρας με 29 δημοσιεύσεις το καθένα (Διάγραμμα 5.1.1)*.

 

Διάγραμμα 5.1.1

Μεγέθυνση

 

Στο Διάγραμμα 5.1.2 παρουσιάζεται για κάθε ΤΕΙ, ο αριθμός δημοσιεύσεων και ο ετήσιος συντελεστής μεταβολής για την περίοδο 1996-2000.

 

Διάγραμμα 5.1.2

Συντελεστής μεταβολής: 1+(αριθμός δημοσιεύσεων το έτος ν - αριθμός δημοσιεύσεων το έτος ν-1 ) / αριθμός δημοσιεύσεων το έτος ν-1. Ο συντελεστής ισούται με 1 αν ο αριθμός των δημοσιεύσεων παραμένει ίδιος.

Μεγέθυνση

 

Την πενταετία 2006-2010, ο αριθμός και η συμμετοχή κάθε ΤΕΙ στην παραγωγή δημοσιεύσεων της κατηγορίας «ΤΕΙ» παρουσιάζονται στο Διάγραμμα 5.1.3. Το ΤΕΙ Αθηνών έχει 682 δημοσιεύεις και μερίδιο 23,8% στο σύνολο των δημοσιεύσεων των ΤΕΙ, το ΤΕΙ Κρήτης 409 δημοσιεύσεις και μερίδιο 14,3%, το ΤΕΙ Θεσσαλονίκης 374 δημοσιεύσεις και μερίδιο 13%, το ΤΕΙ Λάρισας 227 δημοσιεύσεις και μερίδιο 7,9%, το ΤΕΙ Πειραιά 183 δημοσιεύσεις και μερίδιο 6,4%,το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας 180 δημοσιεύσεις και μερίδιο 6,3% και το ΤΕΙ Καβάλας 146 δημοσιεύσεις και μερίδιο 5,1%. Τα υπόλοιπα ΤΕΙ έχουν μερίδια κάτω από 5%.

 

Διάγραμμα 5.1.3

Μεγέθυνση

 

Στη διάρκεια της πενταετίας αυτής, δεκατέσσερα από τα δεκαέξι ΤΕΙ παρουσιάζουν θετική μεταβολή στον  αριθμό των δημοσιεύσεων που παράγουν και οκτώ από αυτά (ΤΕΙ Καβάλας, ΑΣΠΑΙΤΕ, Καλαμάτας, Πάτρας, Λάρισας, Πειραιά, Θεσσαλονίκης και Ιονίων Νήσων) παρουσιάζουν συντελεστή μεταβολής μεγαλύτερο από την κατηγορία «ΤΕΙ» (Διάγραμμα 5.1.4). Επισημαίνεται ωστόσο ότι ο αριθμός δημοσιεύσεων των ΤΕΙ είναι μικρός και συχνά εμφανίζει έντονες διακυμάνσεις.  

 

Διάγραμμα 5.1.4

Συντελεστής μεταβολής: 1+(αριθμός δημοσιεύσεων το έτος 2010 - αριθμός δημοσιεύσεων το έτος 2006) / αριθμός δημοσιεύσεων το έτος 2006. Ο συντελεστής ισούται με 1 αν ο αριθμός των δημοσιεύσεων παραμένει ίδιος.

Μεγέθυνση

 

Για την καλύτερη παρουσίαση των διαγραμμάτων, τα ΤΕΙ παρουσιάζονται με βάση τον αριθμό των δημοσιεύσεών τους σε δύο ομάδες: στην πρώτη συγκαταλέγονται οκτώ ΤΕΙ τα οποία έχουν περισσότερες από 25 δημοσιεύσεις το 2010 και στη δεύτερη τα υπόλοιπα.Ακολουθήστε το ΕΚΤ: