4.4 Επιστημονικές περιοχές αριστείας

Το Διάγραμμα 4.4.1 αποτυπώνει για την πενταετία 2006-2010, την απήχηση των δημοσιεύσεων των Πανεπιστημίων στα έξι κύρια επιστημονικά πεδία*. Ο σχετικός δείκτης απήχησης παρουσιάζεται ανά κύριο επιστημονικό πεδίο, αποδίδει τη μέση απήχηση που έχει το σύνολο των δημοσιεύσεων ενός Πανεπιστημίου στο συγκεκριμένο πεδίο και προκύπτει από το μέσο όρο της απήχησης που έχουν οι δημοσιεύσεις του Πανεπιστημίου στις επιμέρους εξειδικευμένες θεματικές περιοχές του πεδίου. Οι δημοσιεύσεις και οι εξειδικευμένες θεματικές περιοχές με υψηλές επιδόσεις που διακρίνονται σε κάθε επιστημονικό πεδίο και Πανεπιστήμιο παρουσιάζονται στο Διάγραμμα 4.4.2. Τέλος, τα Διαγράμματα 4.4.3, 4.4.4 και 4.4.5 παρουσιάζουν ανά Πανεπιστήμιο, για την πενταετία 2006-2010, την κατανομή των δημοσιεύσεων και των αναφορών του στα έξι κύρια επιστημονικά πεδία, τους σχετικούς δείκτες απήχησης στα πεδία στα οποία καταγράφεται συστηματικός αριθμός δημοσιεύσεων καθώς και τις εξειδικευμένες θεματικές περιοχές με δείκτες απήχησης μεγαλύτερους από τον παγκόσμιο μέσο όρο. 

Οι σχετικοί δείκτες απήχησης των Διαγραμμάτων έχουν υπολογιστεί μετά από «κανονικοποίηση» προκειμένου να εξαλειφθούν κατά το δυνατόν οι διαφορές στην πρακτική αναφορών στα διάφορα επιστημονικά πεδία. Σε κάθε εξειδικευμένη θεματική περιοχή, η απήχηση των δημοσιεύσεων κάθε Πανεπιστημίου συγκρίνεται με την απήχηση των δημοσιεύσεων σε παγκόσμιο επίπεδο στην ίδια περιοχή.

Αναλυτικότερα, στο Διάγραμμα 4.4.1 παρουσιάζονται για τα έξι κύρια επιστημονικά πεδία, ο αριθμός των δημοσιεύσεων που εντάσσεται στο κάθε επιστημονικό πεδίο, ο αριθμός των αναφορών που έλαβαν οι δημοσιεύσεις αυτές καθώς και ο σχετικός δείκτης απήχησής τους.

Στο επιστημονικό πεδίο “Natural Sciences” έχουν συστηματικό αριθμό δημοσιεύσεων δεκαοκτώ από τα είκοσι ένα Πανεπιστήμια. Έξι Πανεπιστήμια έχουν απήχηση μεγαλύτερη από τον παγκόσμιο μέσο όρο 1. Τη μεγαλύτερη απήχηση (σχετικός δείκτης απήχησης: 1,25) καταγράφει ο αριθμός δημοσιεύσεων που προέρχεται από το Πολυτεχνείο Κρήτης. Υψηλότερη απήχηση από τον παγκόσμιο μέσο όρο καταγράφουν επίσης οι δημοσιεύσεις του Πανεπιστημίου Κρήτης (σχετικός δείκτης απήχησης: 1,19), του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (1,09), του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου (1,08), του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (1,05) και του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου (1,01), ενώ πολύ κοντά βρίσκονται οι δημοσιεύσεις του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (0,98) και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (0,95), του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (0,93) και του Πανεπιστημίου Πατρών (0,91).

Στο επιστημονικό πεδίο “Engineering & Technology” δραστηριοποιούνται δεκαέξι Πανεπιστήμια, δώδεκα από τα οποία παρουσιάζουν υψηλότερη απήχηση από τον παγκόσμιο μέσο όρο. Πρόκειται για τις δημοσιεύσεις του Πανεπιστημίου Κρήτης (σχετικός δείκτης απήχησης: 1,65), του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (1,54), του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (1,28),  του Πολυτεχνείου Κρήτης (1,27), του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (1,27), του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (1,18), του Πανεπιστημίου Πειραιώς (1,17), του Πανεπιστημίων Ιωαννίνων (1,12), του Πανεπιστημίου Πατρών (1,11), του Πανεπιστημίου Αιγαίου (1,10), του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (1,08) και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (1,06). Τον παγκόσμιο μέσο όρο προσεγγίζουν οι δημοσιεύσεις του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου (0,99), του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (0,98) και του Οικονομικού πανεπιστημίου Αθηνών (0,96).

Στο επιστημονικό πεδίο “Medical & Health Sciences” συστηματικό αριθμό δημοσιεύσεων έχουν δώδεκα Πανεπιστήμια. Διακρίνονται οι δημοσιεύσεις που προέρχονται από το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (1,23), το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (1,20), το Πανεπιστήμιο Κρήτης (1,08), το Πολυτεχνείο Κρήτης (1,05) και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου (1,03).

Στο πεδίο “Agricultural Sciences” παράγουν συστηματικά δημοσιεύσεις δέκα Πανεπιστήμια, οι δημοσιεύσεις των οποίων χαρακτηρίζονται την πενταετία 2006-2010 από υψηλούς δείκτες απήχησης. Τη μεγαλύτερη απήχηση έχει ο μικρός αριθμός δημοσιεύσεων του Πανεπιστημίου Πατρών (1,65), καθώς και οι δημοσιεύσεις του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου (1,21) και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (1,14). Υψηλότερη από τον παγκόσμιο μέσο όρο απήχηση έχουν επίσης οι δημοσιεύσεις του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (1,11), του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου (1,09), του Γεωπονικού Πανεπιστημίου (1,09), και του Πανεπιστημίου Κρήτης (1,02).

Στο επιστημονικό πεδίο “Social Sciences” καταγράφεται συστηματικός αριθμός δημοσιεύσεων από δεκαοκτώ Πανεπιστήμια. Υψηλότερη απήχηση από τον παγκόσμιο μέσο όρο έχουν οι δημοσιεύσεις του Πολυτεχνείου Κρήτης (1,25) και του Γεωπονικού Πανεπιστημίου (1,01), ενώ ακριβώς στο επίπεδο του παγκόσμιου μέσου όρου βρίσκεται η απήχηση των δημοσιεύσεων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Τέλος, στο επιστημονικό πεδίο “Humanities” καταγράφεται συστηματικός αριθμός δημοσιεύσεων από δύο Πανεπιστήμια. Τη μεγαλύτερη απήχηση έχουν οι δημοσιεύσεις του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης με σχετικό δείκτη απήχησης 1,66. 

 

Διάγραμμα 4.4.1

Μεγέθυνση

 

Διάγραμμα 4.4.2

Μεγέθυνση

 

Διάγραμμα 4.4.3

Μεγέθυνση

 

Διάγραμμα 4.4.4

Μεγέθυνση

 

Διάγραμμα 4.4.5

Μεγέθυνση

 

Ο σχετικός δείκτης απήχησης υπολογίζεται για τα Πανεπιστήμια τα οποία έχουν συνολικά στο αντίστοιχο πεδίο περισσότερες από 75 δημοσιεύσεις την περίοδο 1996-2010 αριθμός που αντιστοιχεί σε 5 δημοσιεύσεις ανά έτος.

 

[n1]Προηγούμενη μελέτηΑκολουθήστε το ΕΚΤ: