4.2 Αριθμός αναφορών

Το Διάγραμμα 4.2.1 παρουσιάζει το ποσοστό των δημοσιεύσεων που λαμβάνουν αναφορές από το σύνολο των δημοσιεύσεων κάθε Πανεπιστημίου και την εξέλιξή του στη διάρκεια της περιόδου 1996-2010. Το ποσοστό αυτό αυξάνεται για όλα τα Πανεπιστήμια, με το Πανεπιστήμιο Κρήτης να καταγράφει σταθερά τις υψηλότερες τιμές. Την πενταετία 2006-2010, ποσοστά μεγαλύτερα από τον ελληνικό μέσο όρο 65,6%, επιτυγχάνουν οι δημοσιεύσεις του Πανεπιστημίου Κρήτης (74,7%), του Πολυτεχνείου Κρήτης (71,4%), του Γεωπονικού Πανεπιστημίου (71,4%), του Χαροκόπειου (69,9%), του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (69,9%), του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (68,9%), του Πανεπιστημίου Πατρών (68,9%), του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (67,3%) και του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (66,1%). 

 

Διάγραμμα 4.2.1

Μεγέθυνση

 

Αύξηση παρουσιάζει και ο αριθμός των αναφορών στις δημοσιεύσεις όλων των Πανεπιστημίων όπως παρουσιάζεται στο Διάγραμμα 4.2.2. Οι περισσότερες  αναφορές αφορούν τις δημοσιεύσεις του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, που παράγουν τις περισσότερες δημοσιεύσεις. Ακολουθούν το Πανεπιστήμιο Κρήτης, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, το Πανεπιστήμιο Πατρών, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.    

 

Διάγραμμα 4.2.2

Μεγέθυνση

 

Την πενταετία 2006-2010 η συμμετοχή κάθε Πανεπιστημίου στις αναφορές της κατηγορίας «Πανεπιστήμια» διαμορφώνεται στα μερίδια που παρουσιάζονται στο Διάγραμμα 4.2.3. Πέντε Πανεπιστήμια έχουν μερίδια πάνω από 10%. Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών με 68.680 αναφορές έχει μερίδιο 31,3% στις αναφορές των Πανεπιστημίων, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 40.063 αναφορές και μερίδιο 18,2%, το Πανεπιστήμιο Κρήτης 27.167 αναφορές και μερίδιο 12,4%, το Πανεπιστήμιο Πατρών 25.551 αναφορές και μερίδιο 11,6% και το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 24.812 αναφορές και μερίδιο 11,3%. Τα υπόλοιπα Πανεπιστήμια έχουν μερίδια μικρότερα του 10%.

 

Διάγραμμα 4.2.3

ΜεγέθυνσηΑκολουθήστε το ΕΚΤ: