4.1 Αριθμός δημοσιεύσεων

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, τα οποία αποτελούν και τα μεγαλύτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας, παράγουν τις περισσότερες δημοσιεύσεις στην κατηγορία «Πανεπιστήμια», με αριθμό δημοσιεύσεων για το 2010 2.533 και 1.839 δημοσιεύσεις αντίστοιχα (Διάγραμμα 4.1.1). Ακολουθούν έξι Πανεπιστήμια με περισσότερες από 400 δημοσιεύσεις το 2010: το Πανεπιστήμιο Πατρών (1.006 δημοσιεύσεις το 2010), το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (859 δημοσιεύσεις), το Πανεπιστήμιo Κρήτης (841 δημοσιεύσεις), το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (818 δημοσιεύσεις), το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (559 δημοσιεύσεις) και το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (491 δημοσιεύσεις). Τα υπόλοιπα Πανεπιστήμια έχουν λιγότερες από 300 δημοσιεύσεις το 2010.

Όσον αφορά την εξέλιξη του αριθμού των δημοσιεύσεων στη διάρκεια της περιόδου 1996-2010, ο αριθμός των δημοσιεύσεων αυξάνεται, παρά ορισμένες ετήσιες διακυμάνσεις, μέχρι το 2009 σε όλα τα Πανεπιστήμια. Το 2010 τα περισσότερα παρουσιάζουν μικρή κάμψη όσον αφορά την παραγωγή δημοσιεύσεων (Διάγραμμα 4.1.1).

 

Διάγραμμα 4.1.1

Μεγέθυνση

 

Στο Διάγραμμα 4.1.2 παρουσιάζεται για κάθε Πανεπιστήμιο, ο αριθμός δημοσιεύσεων και ο ετήσιος συντελεστής μεταβολής για την περίοδο 1996-2000.

 

Διάγραμμα 4.1.2

Συντελεστής μεταβολής: 1+(αριθμός δημοσιεύσεων το έτος ν - αριθμός δημοσιεύσεων το έτος ν-1 ) / αριθμός δημοσιεύσεων το έτος ν-1. Ο συντελεστής ισούται με 1 αν ο αριθμός των δημοσιεύσεων παραμένει ίδιος.

Μεγέθυνση

 

Την πενταετία 2006-2010, ο αριθμός δημοσιεύσεων και η συμμετοχή κάθε Πανεπιστημίου στην παραγωγή δημοσιεύσεων της κατηγορίας «Πανεπιστήμια» παρουσιάζεται στο Διάγραμμα 4.1.3. Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών με 11.919 δημοσιεύσεις συμμετέχει στο 27,1% των δημοσιεύσεων των Πανεπιστημίων, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης με 8.932 δημοσιεύσεις στο 20,3% και το Πανεπιστήμιο Πατρών με 5.124 δημοσιεύσεις στο 11.7%. Τα υπόλοιπα Πανεπιστήμια έχουν μερίδια κάτω από 10%.

 

Διάγραμμα 4.1.3

Μεγέθυνση

 

Εξετάζοντας τη μεταβολή του αριθμού δημοσιεύσεων στο διάστημα της πενταετίας 2006-2010, σε δεκαοκτώ Πανεπιστήμια σημειώνεται αύξηση στον αριθμό των δημοσιεύσεών τους και σε επτά (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο) καταγράφονται συντελεστές μεταβολής μεγαλύτεροι από τον μέσο όρο της κατηγορίας «Πανεπιστήμια» (Διάγραμμα 4.1.4). 

 

Διάγραμμα 4.1.4

Συντελεστής μεταβολής: 1+(αριθμός δημοσιεύσεων το έτος 2010 - αριθμός δημοσιεύσεων το έτος 2006) / αριθμός δημοσιεύσεων το έτος 2006. Ο συντελεστής ισούται με 1 αν ο αριθμός των δημοσιεύσεων παραμένει ίδιος. Το Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας καταγράφει τις πρώτες του δημοσιεύσεις το 2007 και ως εκ τούτου εμφανίζει πολύ υψηλούς συντελεστές μεταβολής και δεν παρουσιάζεται στο Διάγραμμα.

ΜεγέθυνσηΑκολουθήστε το ΕΚΤ: