4.5 Συνεργασίες

Ο αριθμός των συνεργασιών, ελληνικών και διεθνών, αυξάνεται σε όλα τα Πανεπιστήμια στη διάρκεια της περιόδου 1996-2010. Η εξέλιξη αυτή παρουσιάζεται ανά έτος για τις ελληνικές συνεργασίες στο Διάγραμμα 4.5.1 και για τις διεθνείς στο Διάγραμμα 4.5.2. 

 

Διάγραμμα 4.5.1

Μεγέθυνση

 

Διάγραμμα 4.5.2

Μεγέθυνση

 

Την πενταετία 2006-2010, το ποσοστό των δημοσιεύσεων με ελληνικές συνεργασίες*, με διεθνείς συνεργασίες* και χωρίς συνεργασίες* διαμορφώνεται για κάθε Πανεπιστήμιο στα επίπεδα που παρουσιάζονται στο Διάγραμμα 4.5.3.

Στα περισσότερα Πανεπιστήμια οι συνεργασίες με ελληνικούς φορείς είναι περισσότερες από αυτές με φορείς του εξωτερικού. Οκτώ Πανεπιστήμια έχουν ποσοστά δημοσιεύσεων με ελληνικές συνεργασίες μεγαλύτερα από 50% και το μεγαλύτερο ποσοστό καταγράφεται στο Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας (84%). Όσον αφορά τις διεθνείς συνεργασίες, η πλειονότητα των Πανεπιστημίων έχει ποσοστά μεταξύ 30% και 40%, δύο πανεπιστήμια βρίσκονται πάνω από 40% (Πανεπιστήμιο Κρήτης με 49% και Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας με 42,7%).

Τα μεγαλύτερα ποσοστά δημοσιεύσεων χωρίς συνεργασίες παρουσιάζουν το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (44,4%), το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (43,8%) και το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (41,7%).

 

Διάγραμμα 4.5.3

Μεγέθυνση

 

Ο αριθμός των δημοσιεύσεων με έστω μία συνεργασία μεταξύ ελληνικών φορέων

 

Ο αριθμός των δημοσιεύσεων με έστω μία διεθνή συνεργασία

 

Ο αριθμός των δημοσιεύσεων από μόνο ένα ελληνικό φορέαΑκολουθήστε το ΕΚΤ: