3.4 Επιστημονικές περιοχές αριστείας

Η απήχηση των δημοσιεύσεων των κατηγοριών φορέων στα έξι κύρια επιστημονικά πεδία, παρουσιάζεται στο Διάγραμμα 3.4.1. Στο Διάγραμμα αυτό παρουσιάζονται για την τελευταία πενταετία 2006-2010 και για κάθε επιστημονικό πεδίο­*, ο αριθμός των δημοσιεύσεων των κατηγοριών φορέων, ο αριθμός των αναφορών και, μετά από «κανονικοποίηση», ο σχετικός δείκτης απήχησης σε σχέση με τις δημοσιεύσεις στο ίδιο επιστημονικό πεδίο σε παγκόσμιο επίπεδο. Σχετικός δείκτης απήχησης μεγαλύτερος από 1 υποδηλώνει ότι η απήχηση των δημοσιεύσεων είναι μεγαλύτερη από τον παγκόσμιο μέσο όρο.

Στο επιστημονικό πεδίο “Natural Sciences” υψηλότερη απήχηση από τον παγκόσμιο μέσο όρο έχει αριθμός δημοσιεύσεων που προέρχεται από τα Ερευνητικά Κέντρα που εποπτεύονται από τη ΓΓΕΤ (σχετικός δείκτης απήχησης: 1,11), ενώ τα Πανεπιστήμια πλησιάζουν με σχετικό δείκτη απήχησης 0,97.

Στο επιστημονικό πεδίο «Engineering & Technology” διακρίνονται οι δημοσιεύσεις των Ερευνητικών Κέντρων της ΓΓΕΤ (σχετικός δείκτης απήχησης: 1,25), οι δημοσιεύσεις των Πανεπιστημίων (σχετικός δείκτης απήχησης: 1,13), καθώς και οι δημοσιεύσεις των Λοιπών Δημοσίων Ερευνητικών Φορέων (σχετικός δείκτης απήχησης: 0,99).

Στο επιστημονικό πεδίο “Medical & Health Sciences” τον παγκόσμιο μέσο όρο υπερβαίνουν, με παραπλήσιους σχετικούς δείκτες απήχησης, οι δημοσιεύσεις τριών κατηγοριών φορέων: των Ερευνητικών Κέντρων της ΓΓΕΤ (σχετικός δείκτης απήχησης: 1,22), των Ιδιωτικών Φορέων Υγείας (σχετικός δείκτης απήχησης: 1,17) και των Λοιπών Δημόσιων Ερευνητικών Φορέων (σχετικός δείκτης απήχησης: 1,03).

Στο πεδίο “Agricultural Sciences” οι υψηλότεροι δείκτες απήχησης καταγράφονται στις δημοσιεύσεις των Ερευνητικών Κέντρων της ΓΓΕΤ (1,06) και των Πανεπιστημίων (1,05).

Στο πεδίο “Social Sciences” τον παγκόσμιο μέσο όρο υπερβαίνουν οιδημοσιεύσεις των Ερευνητικών Κέντρων της ΓΓΕΤ με σχετικό δείκτη απήχησης (1,11).

Στο επιστημονικό πεδίο “Humanities” καταγράφεται συστηματικός αριθμός  δημοσιεύσεων από τα Ερευνητικά Κέντρα της ΓΓΕΤ (με σχετικό δείκτη απήχησης κατά πολύ υψηλότερο από τον παγκόσμιο μέσο όρο: 2,55), καθώς και από τα Πανεπιστήμια (σχετικός δείκτης: 1,04).

 

Διάγραμμα 3.4.1

Μεγέθυνση

 

Ο σχετικός δείκτης απήχησης υπολογίζεται για τα επιστημονικά πεδία και τις κατηγορίες φορέων που καταγράφουν συνολικά την περίοδο 1996-2010 στο αντίστοιχο πεδίο περισσότερες από 75 δημοσιεύσεις.

 

Ο σχετικός δείκτης απήχησης υπολογίζεται για τα επιστημονικά πεδία και τις κατηγορίες φορέων που καταγράφουν συνολικά την περίοδο 1996-2010 στο αντίστοιχο πεδίο περισσότερες από 75 δημοσιεύσεις, αριθμός που αντιστοιχεί σε 5 δημοσιεύσεις ανά έτος.Ακολουθήστε το ΕΚΤ: