3.1 Αριθμός δημοσιεύσεων

Οι τρεις σημαντικότερες κατηγορίες ελληνικών φορέων ως προς τον αριθμό δημοσιεύσεων είναι τα Πανεπιστήμια, οι Δημόσιοι Φορείς Υγείας και τα Ερευνητικά Κέντρα που εποπτεύονται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας. Ακολουθούν τα ΤΕΙ, οι Λοιποί Δημόσιοι Ερευνητικοί Φορείς, οι Ιδιωτικοί Φορείς Υγείας, οι Λοιποί Ιδιωτικοί Φορείς και τέλος, οι Λοιποί Δημόσιοι Φορείς.

Αναλυτικότερα, σε όλη τη διάρκεια της περιόδου 1996-2010, ο μεγαλύτερος αριθμός ελληνικών δημοσιεύσεων προέρχεται από τα Πανεπιστήμια. Το 2010, ο ετήσιος αριθμός δημοσιεύσεων των Πανεπιστημίων είναι 9.302 δημοσιεύσεις και παρουσιάζει μικρή μείωση σε σχέση με το 2009, οπότε καταγράφηκαν 9.534 δημοσιεύσεις (Διάγραμμα 3.1.1). Μέχρι το 2009 τα Πανεπιστήμια αυξάνουν συνεχώς τις δημοσιεύσεις τους και, αποτελώντας τη μεγαλύτερη σε αριθμό δημοσιεύσεων κατηγορία φορέων, ουσιαστικά καθορίζουν τους ρυθμούς αύξησης του συνόλου των ελληνικών  δημοσιεύσεων (Διάγραμμα 3.1.2).      

Μετά τα Πανεπιστήμια, η επόμενη κατηγορία σε αριθμό δημοσιεύσεων είναι οι Δημόσιοι Φορείς Υγείας, οι οποίοι μετά το 2002 υπερβαίνουν τα Ερευνητικά Κέντρα που εποπτεύονται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας. Οι Δημόσιοι Φορείς Υγείας καταγράφουν το 2010 1.612 δημοσιεύσεις, σημειώνοντας μικρή πτώση σε σχέση με το 2009 (Διάγραμμα 3.1.1).

Ακολουθούν τα Ερευνητικά Κέντρα που εποπτεύονται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, με 1.479 δημοσιεύσεις το 2010 (Διάγραμμα 3.1.1), ακολουθώντας αυξητική πορεία το 2009 και το 2010 (Διάγραμμα 3.1.2). Η κατηγορία αυτή εμφανίζει συνεχή αύξηση στον αριθμό δημοσιεύσεων (Διάγραμμα 3.1.2) και αποτελεί τη μόνη κατηγορία οι δημοσιεύσεις της οποίας σημειώνουν άνοδο το 2010 (Διάγραμμα 3.1.1).

Τα ΤΕΙ καταγράφουν 658 δημοσιεύσεις το 2010 (Διάγραμμα 3.1.1). Μέχρι το 2009, τα ΤΕΙ σημειώνουν θετικούς ρυθμούς αύξησης του αριθμού των δημοσιεύσεών τους, μεγαλύτερους από τους αντίστοιχους ρυθμούς αύξησης που παρουσιάζει το σύνολο των ελληνικών δημοσιεύσεων, και από το 2005 καταλαμβάνουν σταθερά την τέταρτη θέση μεταξύ των κατηγοριών φορέων. Το 2010 τα ΤΕΙ διατηρούν σταθερό αριθμό δημοσιεύσεων σε σχέση με τον προηγούμενο χρόνο (Διάγραμμα 3.1.2).

Στην κατηγορία των Λοιπών Δημόσιων Ερευνητικών Φορέων περιλαμβάνονται εννέα φορείς με ερευνητικό χαρακτήρα που εποπτεύονται από διάφορα Υπουργεία. Το 2010 οι φορείς της κατηγορίας συνεισφέρουν στην παραγωγή ελληνικών δημοσιεύσεων 390 δημοσιεύσεις (Διάγραμμα 3.1.1), ενώ στη διάρκεια της περιόδου καταγράφουν συνήθως θετικούς ρυθμούς αύξησης, σημειώνοντας, ωστόσο, μικρή μείωση το 2010, όπως και το σύνολο των ελληνικών δημοσιεύσεων (Διάγραμμα 3.1.2).

Η κατηγορία των Ιδιωτικών Φορέων Υγείας έχει 267 δημοσιεύσεις το 2010 (Διάγραμμα 3.1.1). Ο ετήσιος συντελεστής μεταβολής του αριθμού των δημοσιεύσεων της κατηγορίας είναι συνήθως θετικός στη διάρκεια της περιόδου 1996-2010 με αρνητικές τιμές από το 2009 και έπειτα (Διάγραμμα 3.1.2).

Ακολουθούν οι Λοιποί Ιδιωτικοί Φορείς με ελαφρώς χαμηλότερο αριθμό δημοσιεύσεων. Οι κατηγορίες των Ιδιωτικών Φορέων Υγείας και των Λοιπών Ιδιωτικών Φορέων χαρακτηρίζονται από ρυθμούς αύξησης μετά το 2002, ενώ μετά το 2009 παρουσιάζουν πτώση. Το 2010 οι Λοιποί Ιδιωτικοί Φορείς παρήγαγαν 265 δημοσιεύσεις. Τέλος, οι Λοιποί Δημόσιοι Φορείς είχαν 200 δημοσιεύσεις το 2010 (Διάγραμμα 3.1.1). 

 

Διάγραμμα 3.1.1

Μεγέθυνση

 

Διάγραμμα 3.1.2

Συντελεστής μεταβολής: 1+(αριθμός δημοσιεύσεων το έτος ν - αριθμός δημοσιεύσεων το έτος ν-1 ) / αριθμός δημοσιεύσεων το έτος ν-1. Ο συντελεστής ισούται με 1 αν ο αριθμός των δημοσιεύσεων παραμένει ίδιος.

Μεγέθυνση

 

Την πενταετία 2006-2010 η συμμετοχή των οκτώ κατηγοριών φορέων στο σύνολο των ελληνικών δημοσιεύσεων* αντιστοιχεί στα μερίδια που παρουσιάζονται στο Διάγραμμα 3.1.3. Πρώτη κατηγορία είναι τα Πανεπιστήμια με μερίδιο 79% και ακολουθούν οι Δημόσιοι Φορείς Υγείας (14,3%), τα Ερευνητικά Κέντρα της ΓΓΕΤ (12%), τα ΤΕΙ (5,2%), οι Λοιποί Δημόσιοι Ερευνητικοί Φορείς (3,3%), οι Ιδιωτικοί Φορείς Υγείας (2,6%), οι Λοιποί ιδιωτικοί Φορείς (2,3%) και οι Λοιποί Δημόσιοι Φορείς (1,7%).

 

Διάγραμμα 3.1.3

Μεγέθυνση

 

Όπως αναφέρεται στη μεθοδολογία (Παράρτημα Ι), όταν σε μία δημοσίευση συμμετέχουν περισσότερες από μία κατηγορίες φορέων, κάθε κατηγορία χρεώνεται από μία δημοσίευση (whole counting). Το μερίδιο (%) σε δημοσιεύσεις κάθε κατηγορίας υπολογίζεται επί του πραγματικού συνολικού αριθμού των ελληνικών δημοσιεύσεων (Διάγραμμα 3.1.3) και υποδηλώνει τη “συμμετοχή” κάθε κατηγορίας στην παραγωγή ελληνικών δημοσιεύσεων π.χ. στο 79% των ελληνικών δημοσιεύσεων καταγράφεται συμμετοχή Πανεπιστημίων.Ακολουθήστε το ΕΚΤ: