3.5 Συνεργασίες

Στη διάρκεια της περιόδου 1996-2010, σε όλες τις κατηγορίες φορέων υπάρχει αξιοσημείωτη αύξηση στις συνεργασίες που πραγματοποιούνται με Έλληνες και ξένους ερευνητές για την παραγωγή δημοσιεύσεων.

Όσον αφορά τις συνεργασίες μεταξύ των ελληνικών φορέων,αναφέρεται ενδεικτικά ότι στην κατηγορία των Πανεπιστημίων, ο αριθμός των δημοσιεύσεων μετά από συνεργασία με άλλους ελληνικούς φορείς* από 833 το 1996 αυξήθηκε σε 3.396 το 2010, στα Ερευνητικά Κέντρα της ΓΓΕΤ από 299 σε 869 και στην κατηγορία των ΤΕΙ από 40 σε 445 (Διάγραμμα 3.5.1).

 

Διάγραμμα 3.5.1

Μεγέθυνση

 

Οι περισσότερες από τις δημοσιεύσεις που πραγματοποιούνται με τη συνεργασία ελληνικών φορέων, περιλαμβάνουν τα Πανεπιστήμια ως έναν από τους συνεργαζόμενους φορείς (Διάγραμμα 3.5.2). Ισχυρή είναι η δικτύωση που καταγράφεται μεταξύ των Πανεπιστημίων και των Ερευνητικών κέντρων της ΓΓΕΤ και μεταξύ των Πανεπιστημίων και των Δημόσιων Φορέων Υγείας. Τα Πανεπιστήμια αποτελούν τον κυριότερο επιστημονικό συνεργάτη για όλες τις κατηγορίες φορέων αλλά και για τα ίδια τα Πανεπιστήμια, δεδομένου ότι πάνω από το 50% των δημοσιεύσεων των Πανεπιστημίων με ελληνικές συνεργασίες πραγματοποιούνται με άλλα Πανεπιστήμια. 

 

Διάγραμμα 3.5.2

Μεγέθυνση

 

Ο αριθμός των συνεργασιών με τη διεθνή ερευνητική κοινότητα, εμφανίζει επίσης αύξηση, αν και με μικρότερους ρυθμούς από τις ελληνικές συνεργασίες. Ενδεικτικά, στα Πανεπιστήμια ο αριθμός των δημοσιεύσεων με διεθνείς συνεργασίες από 1.113 το 1996 έφθασε τις 3.448 το 2010, στα Ερευνητικά Κέντρα της ΓΓΕΤ από 355 σε 842 και στα ΤΕΙ από 26 τις 141.(Διάγραμμα 3.5.3)    

 

Διάγραμμα 3.5.3

Μεγέθυνση

 

Ο βαθμός και ο τύπος συνεργασιών διαφοροποιείται σημαντικά στις διάφορες κατηγορίες φορέων (Διάγραμμα 3.5.4). Τα Πανεπιστήμια έχουν το μεγαλύτερο, από όλες τις κατηγορίες φορέων, ποσοστό σε δημοσιεύσεις χωρίς συνεργασίες* που την πενταετία 2006-2010 διαμορφώνεται στο 37,9%, τα Ερευνητικά Κέντρα της ΓΓΕΤ το μεγαλύτερο ποσοστό σε διεθνείς συνεργασίες* (54% την πενταετία 2006-2010) και οι Ιδιωτικοί Φορείς Υγείας σε ελληνικές συνεργασίες* (73,5% την πενταετία 2006-2010).  

 

Διάγραμμα 3.5.4

Μεγέθυνση

 

Στον αριθμό αυτό προσμετρώνται δημοσιεύσεις οι οποίες περιλαμβάνουν τουλάχιστον μία συνεργασία μεταξύ διαφορετικών ελληνικών φορέων, που είτε ανήκουν στην ίδια κατηγορία (π.χ. μία δημοσίευση που πραγματοποιήθηκε με τη συνεργασία δύο Πανεπιστημίων), είτε σε διαφορετική κατηγορία (π.χ. μία δημοσίευση που πραγματοποιήθηκε με τη συνεργασία ενός Πανεπιστημίου και ενός Ιδιωτικού Φορέα Υγείας).

 

Ο αριθμός των δημοσιεύσεων με έστω μία συνεργασία μεταξύ ελληνικών φορέων

 

Ο αριθμός των δημοσιεύσεων με έστω μία διεθνή συνεργασία

 

Ο αριθμός των δημοσιεύσεων από μόνο ένα ελληνικό φορέαΑκολουθήστε το ΕΚΤ: