2.5 Συνεργασίες

Η προαγωγή της επιστήμης και η παραγωγή επιστημονικής γνώσης συντελείται πλέον σε μεγάλο βαθμό μέσα από συνεργασίες μεταξύ των μελών της ερευνητικής κοινότητας, ερευνητών και φορέων, σε εθνικό και σε διεθνές επίπεδο. Ο ρόλος των επιστημονικών δικτύων για την επίλυση προβλημάτων που απασχολούν την κοινωνία σε παγκόσμια κλίμακα είναι ήδη καταλυτικός. Όσον αφορά τις  επιστημονικές δημοσιεύσεις, η δικτύωση των επιστημόνων συγγραφέων αυξάνει την αναγνωρισιμότητά τους, τον αριθμό των αναφορών που λαμβάνουν και τελικά την απήχησή τους στη διεθνή κοινότητα.

Η εικόνα για τις συνεργασίες στις ελληνικές δημοσιεύσεις* και την εξέλιξή τους στη διάρκεια της δεκαπενταετίας 1996-2010, που παρουσιάζεται στο Διάγραμμα 2.5.1, δείχνει σαφή αύξηση του ποσοστού των δημοσιεύσεων που πραγματοποιούνται μετά από συνεργασία, είτε μεταξύ ελληνικών ή είτε μεταξύ ελληνικών και ξένων φορέων. Το 2010 62,3% των ελληνικών δημοσιεύσεων παράγεται μέσα από συνεργασίες φορέων, σε εθνικό ή διεθνές επίπεδο, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό το 1996 ήταν 51,5%. Το ποσοστό αυτό βρίσκεται κοντά στο μέσο όρο των χωρών του ΟΟΣΑ και της ΕΕ.

 

Διάγραμμα 2.5.1

Μεγέθυνση

 

Την τελευταία πενταετία 2006-2010 οι Έλληνες επιστήμονες συνεργάσθηκαν με επιστήμονες από 166 χώρες σε όλο τον κόσμο, που παρουσιάζονται στο χάρτη του Διαγράμματος 2.5.2. Ο μεγαλύτερος αριθμός συνεργασιών καταγράφεται με τις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία, τη Γαλλία και την Ιταλία.

 

Διάγραμμα 2.5.2

Μεγέθυνση

 

Στο Διάγραμμα 2.5.3 παρουσιάζεται ανά έτος για τη διάρκεια της περιόδου 1996-2010 η εξέλιξη του αριθμού των δημοσιεύσεων που πραγματοποιούνται με ελληνικές*, με διεθνείς* και χωρίς συνεργασίες*.

 

Διάγραμμα 2.5.3

Μεγέθυνση

 

[n1] Knowledge, networks and nations, OECD Science, Technology and Industry Scoreboard 2011

 

[n2]OECD Science, Technology and Industry Scoreboard 2011

 

Για τη μέτρηση του αριθμού των συνεργασιών ακολουθείται, όπως και στην υπόλοιπη μελέτη, η τεχνική whole counting: έτσι εάν μια δημοσίευση πραγματοποιείται με τη συνεργασία Ελλήνων ερευνητών από δύο διαφορετικούς φορείς ή Ελλήνων ερευνητών με ερευνητές από δύο χώρες, η δημοσίευση προσμετράται ως μία εθνική ή αντίστοιχα μία διεθνής συνεργασία στο σύνολο των ελληνικών δημοσιεύσεων, αποδίδεται όμως και ως μία εθνική ή μία διεθνής συνεργασία σε κάθε φορέα ή κάθε χώρα.

 

Ο αριθμός των δημοσιεύσεων με έστω μία συνεργασία μεταξύ ελληνικών φορέων

 

Ο αριθμός των δημοσιεύσεων με έστω μία διεθνή συνεργασία

 

Ο αριθμός των δημοσιεύσεων από μόνο ένα ελληνικό φορέαΑκολουθήστε το ΕΚΤ: