8.5 Συνεργασίες

Την πενταετία 2006-2010, το ποσοστό των δημοσιεύσεων με ελληνικές συνεργασίες*, με διεθνείς συνεργασίες* και χωρίς συνεργασίες* διαμορφώνεται για τα δεκαέξι εξεταζόμενα Δημόσια Νοσοκομεία στα επίπεδα που παρουσιάζονται στο Διάγραμμα 8.5.1.

Η πλειονότητα των δημοσιεύσεων των εξεταζόμενων νοσοκομείων παράγεται με τη συνεργασία ελληνικών φορέων. Στα περισσότερα το ποσοστό δημοσιεύσεων με ελληνικές συνεργασίες είναι μεγαλύτερο από 60% και το υψηλότερο ποσοστό καταγράφεται στο ΤΖΑΝΕΙΟ (79,7%). Τα ποσοστά διεθνών συνεργασιών είναι σαφώς χαμηλότερα και κυμαίνονται από 12,7% (ΤΖΑΝΕΙΟ) μέχρι 31,8% (ΩΝΑΣΕΙΟ). 

 

Διάγραμμα 8.5.1

Μεγέθυνση

 

Διάγραμμα 8.5.2

Μεγέθυνση

 

Διάγραμμα 8.5.3

Μεγέθυνση

 

Ο αριθμός των δημοσιεύσεων με έστω μία συνεργασία μεταξύ ελληνικών φορέων

 

Ο αριθμός των δημοσιεύσεων με έστω μία διεθνή συνεργασία

 

Ο αριθμός των δημοσιεύσεων από μόνο ένα ελληνικό φορέαΑκολουθήστε το ΕΚΤ: