8.3 Δείκτες απήχησης

Στο Διάγραμμα 8.3.1 παρουσιάζεται, για κάθε ένα από τα δεκαέξι νοσοκομεία και για την πενταετία 2006-2010, ο αριθμός των δημοσιεύσεων, ο αριθμός των αναφορών και ο σχετικός δείκτης απήχησης των δημοσιεύσεων σε σχέση µε τη μέση απήχηση που εμφανίζουν οι δημοσιεύσεις σε παγκόσμιο επίπεδο. Ο δείκτης υπολογίζεται μετά από “κανονικοποίηση” ανάλογα µε την κατανομή των δημοσιεύσεων του κάθε Νοσοκομείου σε 307 εξειδικευμένες θεματικές περιοχές της βάσης Scopus. Αποδίδει τη μέση απήχηση που έχουν συνολικά οι δημοσιεύσεις του κάθε Νοσοκομείου σε όλα τα επιστημονικά πεδία.

Την υψηλότερη απήχηση έχουν οι δημοσιεύσεις του νοσοκομείου ΣΩΤΗΡΙΑ και του ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ με σχετικό δείκτη απήχησης υψηλότερο από τον παγκόσμιο μέσο όρο (1,06 και 1,03). Σχετικό δείκτη απήχησης πολύ κοντά στον παγκόσμιο μέσο όρο έχουν οι δημοσιεύσεις από το Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ (0,99) και το ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ (0,98). 

 

Διάγραμμα 8.3.1

ΜεγέθυνσηΑκολουθήστε το ΕΚΤ: