8.1 Αριθμός δημοσιεύσεων

Στην κατηγορία των Δημόσιων Φορέων Υγείας τα νοσοκομεία ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ, ΛΑΪΚΟ και τα Νοσοκομεία ΥΠΕΘΑ παράγουν τις περισσότερες δημοσιεύσεις σε όλη τη διάρκεια της περιόδου 1996-2010. Τα υπόλοιπα νοσοκομεία παρουσιάζουν συχνές διακυμάνσεις στον αριθμό δημοσιεύσεών τους (Διάγραμμα 8.1.1). 

 

Διάγραμμα 8.1.1

Μεγέθυνση

 

Στο Διάγραμμα 8.1.2 παρουσιάζονται αναλυτικά για κάθε ένα από τα δεκαέξι εξεταζόμενα Νοσοκομεία, ο αριθμός των δημοσιεύσεων και η ετήσια μεταβολή του, για την περίοδο 1996-2010.   

 

Διάγραμμα 8.1.2

Συντελεστής μεταβολής: 1+(αριθμός δημοσιεύσεων το έτος ν - αριθμός δημοσιεύσεων το έτος ν-1 ) / αριθμός δημοσιεύσεων το έτος ν-1. Ο συντελεστής ισούται με 1 αν ο αριθμός των δημοσιεύσεων παραμένει ίδιος.

Μεγέθυνση

 

Το Διάγραμμα 8.1.3. παρουσιάζει για τα δεκαέξι κυριότερα Νοσοκομεία τον αριθμό δημοσιεύσεων και τη συμμετοχή του στο συνολικό αριθμό των δημοσιεύσεων της κατηγορίας «Δημόσιοι Φορείς Υγείας» για την πενταετία 2006-2010. Το νοσοκομείο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ έχει 722 δημοσιεύσεις και μερίδιο 9,1% και ακολουθούν τα νοσοκομεία που εποπτεύονται από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας με 634 δημοσιεύσεις και το ΛΑΪΚΟ με 631 δημοσιεύσεις, αμφότερα με μερίδιο 8%. Τα υπόλοιπα Νοσοκομεία έχουν μερίδια χαμηλότερα από 5%.

 

Διάγραμμα 8.1.3

Μεγέθυνση

 

Την πενταετία 2006-2010, τα νοσοκομεία ΣΩΤΗΡΙΑ, ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ, Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΤΖΑΝΕΙΟ, Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ, ΥΠΕΘΑ και ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ παρουσιάζουν συντελεστή μεταβολής στον αριθμό των δημοσιεύσεών τους μεγαλύτερο από την κατηγορία «Δημόσιοι Φορείς Υγείας» (Διάγραμμα 8.1.4). Επισημαίνεται ωστόσο ότι στα περισσότερα από αυτά ο αριθμός δημοσιεύσεων είναι σχετικά χαμηλός και συχνά εμφανίζει διακυμάνσεις.

  

Διάγραμμα 8.1.4

Συντελεστής μεταβολής: 1+(αριθμός δημοσιεύσεων το έτος 2010 - αριθμός δημοσιεύσεων το έτος 2006) / αριθμός δημοσιεύσεων το έτος 2006. Ο συντελεστής ισούται με 1 αν ο αριθμός των δημοσιεύσεων παραμένει ίδιος.

ΜεγέθυνσηΑκολουθήστε το ΕΚΤ: