8.4 Επιστημονικές περιοχές αριστείας

Το Διάγραμμα 8.4.1 αποτυπώνει για την πενταετία 2006-2010, την απήχηση των δημοσιεύσεων των εξεταζόμενων Δημόσιων Νοσοκομείων στα κύρια επιστημονικά πεδία όπου καταγράφεται συστηματικός αριθμός δημοσιεύσεων*, “Medical & Health Sciences” και “Natural Sciences”. Ο σχετικός δείκτης απήχησης παρουσιάζεται ανά επιστημονικό πεδίο στο Διάγραμμα 8.4.1. αποδίδει τη μέση απήχηση που έχει το σύνολο των δημοσιεύσεων ενός νοσοκομείου στο συγκεκριμένο πεδίο και προκύπτει από το μέσο όρο της απήχησης που έχουν οι δημοσιεύσεις του νοσοκομείου στις επιμέρους εξειδικευμένες θεματικές περιοχές. Οι δημοσιεύσεις και οι εξειδικευμένες θεματικές περιοχές με υψηλές επιδόσεις που διακρίνονται σε κάθε επιστημονικό πεδίο και νοσοκομείο παρουσιάζονται στους πίνακες του Διαγράμματος 8.4.2. Τέλος, τα Διαγράμματα 8.4.3, 8.4.4 και 8.4.5 παρουσιάζουν ανά εξεταζόμενο Δημόσιο Νοσοκομείο, για την πενταετία 2006-2010, την κατανομή των δημοσιεύσεων και των αναφορών του στα κύρια επιστημονικά πεδία, τους σχετικούς δείκτες απήχησης στα πεδία στα οποία καταγράφεται συστηματικός αριθμός δημοσιεύσεων καθώς και τις εξειδικευμένες θεματικές περιοχές με δείκτες απήχησης μεγαλύτερους από τον παγκόσμιο μέσο όρο. 

Στο επιστημονικό πεδίο “Medical & Health Sciences”, στο οποίο εντάσσεται η πλειονότητα των επιστημονικών δημοσιεύσεων των Δημόσιων Νοσοκομείων, απήχηση κοντά στον παγκόσμιο μέσο όρο καταγράφουν οι δημοσιεύσεις των νοσοκομείων ΣΩΤΗΡΙΑ (σχετικός δείκτης απήχησης: 0,98), ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ (0,98), Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ (0,97) και ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (0,96).

Μικρότερος αριθμός δημοσιεύσεων εντάσσεται στο  επιστημονικό πεδίο  “Natural Sciences” και προέρχεται από έντεκα νοσοκομεία. Υψηλότερη απήχηση από τον παγκόσμιο μέσο όρο καταγράφουν οι δημοσιεύσεις των νοσοκομείων ΣΩΤΗΡΙΑ (1,38), ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (1,22), Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ (1,11), Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ (1,07) και ΛΑΪΚΟ (1,02).

 

Διάγραμμα 8.4.1

Μεγέθυνση

 

Διάγραμμα 8.4.2

Μεγέθυνση

 

Διάγραμμα 8.4.3

Μεγέθυνση

 

Διάγραμμα 8.4.4

Μεγέθυνση

 

Διάγραμμα 8.4.5

Μεγέθυνση

 

Ο σχετικός δείκτης απήχησης υπολογίζεται για τα Δημόσια Νοσοκομεία τα οποία έχουν συνολικά στο αντίστοιχο πεδίο περισσότερες από 75 δημοσιεύσεις την περίοδο 1996-2010, αριθμός που αντιστοιχεί σε 5 δημοσιεύσεις ανά έτος.Ακολουθήστε το ΕΚΤ: