7.4 Επιστημονικές περιοχές αριστείας

Το Διάγραμμα 7.4.1 αποτυπώνει για την πενταετία 2006-2010, την απήχηση των δημοσιεύσεων των Δημόσιων Ερευνητικών Φορέων στα επιστημονικά πεδία στα οποία καταγράφεται συστηματικός αριθμός δημοσιεύσεων* “Natural Sciences”, “Engineering and Technology”, “Medical and Health Sciences” και “Agricultural Sciences”. Επιπλέον, στους πίνακες του Διαγράμματος 7.4.2 παρουσιάζονται οι εξειδικευμένες θεματικές περιοχές στις οποίες οι δημοσιεύσεις των Δημόσιων Ερευνητικών Φορέων έχουν υψηλές επιδόσεις ενώ τα Διαγράμματα 7.4.3, 7.4.4 και 7.4.5 παρουσιάζουν ανά εξεταζόμενο Δημόσιο Ερευνητικό Φορέα, για την πενταετία 2006-2010, την κατανομή των δημοσιεύσεων και των αναφορών του στα έξι κύρια επιστημονικά πεδία, τους σχετικούς δείκτες απήχησης στα πεδία στα οποία καταγράφεται συστηματικός αριθμός δημοσιεύσεων καθώς και τις εξειδικευμένες θεματικές περιοχές με δείκτες απήχησης μεγαλύτερους από τον παγκόσμιο μέσο όρο. 

Οι σχετικοί δείκτες απήχησης των Διαγραμμάτων 7.4.1 και 7.4.2 έχουν υπολογιστεί μετά από «κανονικοποίηση» προκειμένου να εξαλειφθούν κατά το δυνατόν οι διαφορές στην πρακτική αναφορών στα διάφορα επιστημονικά πεδία. Σε κάθε εξειδικευμένη θεματική περιοχή, η απήχηση των δημοσιεύσεων κάθε Δημόσιου Ερευνητικού Φορέα συγκρίνεται με την απήχηση των δημοσιεύσεων σε παγκόσμιο επίπεδο στην ίδια περιοχή.

Στο επιστημονικό πεδίο “Natural Sciences” έχουν συστηματικό αριθμό δημοσιεύσεων η Ακαδημία Αθηνών, το ΕΘΙΑΓΕ, το ΙΓΜΕ, το Μπενάκειο, το ΜΑΙΧ  και το ΕΑΙΤΥ. Οι δημοσιεύσεις της Ακαδημίας Αθηνών έχουν απήχηση υψηλότερη από τον παγκόσμιο μέσο όρο (σχετικός δείκτης απήχησης: 1,13).

Στο επιστημονικό πεδίο “Engineering and Technology” δραστηριοποιούνται η Ακαδημία Αθηνών, το ΚΑΠΕ, το ΕΘΙΑΓΕ και το ΕΑΙΤΥ. Απήχηση υψηλότερη από τον παγκόσμιο μέσο όρο έχουν οι δημοσιεύσεις της Ακαδημίας Αθηνών (σχετικός δείκτης απήχησης: 1,11), ενώ κοντά βρίσκονται και οι δημοσιεύσεις του ΚΑΠΕ (σχετικός δείκτης απήχησης: 0,94).

Στο επιστημονικό πεδίο “Medical and Health Sciences” καταγράφεται συστηματικός αριθμός δημοσιεύσεων από την Ακαδημία Αθηνών και το ΕΘΙΑΓΕ. Οι δημοσιεύσεις της Ακαδημίας Αθηνών έχουν απήχηση υψηλότερη από τον παγκόσμιο μέσο όρο (σχετικός δείκτης απήχησης: 1,09).

Στο επιστημονικό πεδίο “Agricultural Sciences” συστηματικό αριθμό δημοσιεύσεων έχει το ΜΑΙΧ (με δείκτη απήχησης υψηλότερο από τον παγκόσμιο μέσο όρο: 1,16), το Μπενάκειο και το ΕΘΙΑΓΕ.

 

Διάγραμμα 7.4.1

Μεγέθυνση

 

Διάγραμμα 7.4.2

Μεγέθυνση

 

Διάγραμμα 7.4.3

Μεγέθυνση

 

Διάγραμμα 7.4.4

Μεγέθυνση

 

Διάγραμμα 7.4.5

Μεγέθυνση

 

Ο σχετικός δείκτης απήχησης υπολογίζεται για τους Δημόσιους Ερευνητικούς Φορείς που έχουν συνολικά στο αντίστοιχο πεδίο περισσότερες από 75 δημοσιεύσεις την περίοδο 1996-2010.Ακολουθήστε το ΕΚΤ: