7.1 Αριθμός δημοσιεύσεων

Ο αριθμός των δημοσιεύσεων της Ακαδημίας Αθηνών ακολουθεί ανοδική πορεία, ιδιαίτερα μετά το 2002, και το 2010 φθάνει τις 171 δημοσιεύσεις. Ο αριθμός δημοσιεύσεων που προέρχεται από τους υπόλοιπους επτά ερευνητικούς φορείς παρουσιάζει διακυμάνσεις. Το 2010 το Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘΙΑΓΕ) έχει 125 δημοσιεύσεις, το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο (ΜΦΙ) 31 δημοσιεύσεις, το Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΕΑΙΤΥ) 17 δημοσιεύσεις, το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων (ΜΑΙΧ) και το Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ) από 15 δημοσιεύσεις, το Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) 9 δημοσιεύσεις, και το Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισμολογίας και Αντισεισμικών Κατασκευών (ΙΤΣΑΚ) και το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) από 5 δημοσιεύσεις. 

 

Διάγραμμα 7.1.1

Μεγέθυνση

 

Στο Διάγραμμα 7.1.2 παρουσιάζονται αναλυτικά για κάθε Δημόσιο Ερευνητικό Φορέα, ο αριθμός των δημοσιεύσεων και η ετήσια μεταβολή του, για την περίοδο 1996-2010.  

 

Διάγραμμα 7.1.2

Συντελεστής μεταβολής: 1+(αριθμός δημοσιεύσεων το έτος ν - αριθμός δημοσιεύσεων το έτος ν-1 ) / αριθμός δημοσιεύσεων το έτος ν-1. Ο συντελεστής ισούται με 1 αν ο αριθμός των δημοσιεύσεων παραμένει ίδιος.

Μεγέθυνση

 

Εξετάζοντας την παραγωγή δημοσιεύσεων στο διάστημα της πενταετίας 2006-2010, το Διάγραμμα 7.1.3 παρουσιάζει τον αντίστοιχο αριθμό δημοσιεύσεων για κάθε έναν από τους εννέα ερευνητικούς φορείς. Το ΕΘΙΑΓΕ έχει 692 δημοσιεύσεις, η Ακαδημία Αθηνών 652 δημοσιεύσεις, το Μπενάκειο 166 δημοσιεύσεις, το ΕΑΙΤΥ 111 δημοσιεύσεις, το ΜΑΙΧ 89 δημοσιεύσεις, το ΙΓΜΕ 73, το ΚΑΠΕ 39, το ΚΕΠΕ 38 και το ΙΤΣΑΚ 30.

 

Διάγραμμα 7.1.3

Μεγέθυνση

 

Όσον αφορά τη μεταβολή του αριθμού των δημοσιεύσεων μεταξύ των ετών 2006 και 2010, αύξηση (συντελεστές μεταβολής >1) παρουσιάζουν το ΚΕΠΕ, η Ακαδημία Αθηνών, το ΙΓΜΕ, το ΜΦΙ, το ΜΑΙΧ και το ΙΤΣΑΚ. 

 

Διάγραμμα 7.1.4

Συντελεστής μεταβολής: 1+(αριθμός δημοσιεύσεων το έτος 2010 - αριθμός δημοσιεύσεων το έτος 2006) / αριθμός δημοσιεύσεων το έτος 2006. Ο συντελεστής ισούται με 1 αν ο αριθμός των δημοσιεύσεων παραμένει ίδιος.

ΜεγέθυνσηΑκολουθήστε το ΕΚΤ: