7.3 Δείκτες απήχησης

Στο Διάγραμμα 7.3.1 παρουσιάζεται, ανά Δημόσιο Ερευνητικό Φορέα* και για την πενταετία 2006-2010, ο αριθμός των δημοσιεύσεων, ο αριθμός των αναφορών και ο σχετικός δείκτης απήχησης των δημοσιεύσεων σε σχέση µε τη μέση απήχηση που εμφανίζουν οι δημοσιεύσεις σε παγκόσμιο επίπεδο. Ο δείκτης υπολογίζεται μετά από “κανονικοποίηση” ανάλογα µε την κατανομή των δημοσιεύσεων του κάθε Δημόσιου Ερευνητικού Φορέα σε 307 εξειδικευμένες θεματικές περιοχές της βάσης Scopus. Αποδίδει τη μέση απήχηση που έχουν συνολικά οι δημοσιεύσεις του κάθε φορέα σε όλα τα επιστημονικά πεδία.

Υψηλότερη απήχηση από τον παγκόσμιο μέσο όρο επιτυγχάνει ο μικρός αριθμός δημοσιεύσεων του ΙΤΣΑΚ με σχετικό δείκτη απήχησης 1,27, οι δημοσιεύσεις της Ακαδημίας Αθηνών με σχετικό δείκτη απήχησης 1,13, καθώς και ο μικρός αριθμός δημοσιεύσεων του ΜΑΙΧ με σχετικό δείκτη απήχησης 1,03.

 

Διάγραμμα 7.3.1

Μεγέθυνση

 

Ο σχετικός δείκτης απήχησης υπολογίζεται για τους Δημόσιους Ερευνητικούς Φορείς, οι οποίοι έχουν συνολικά περισσότερες από 75 δημοσιεύσεις την περίοδο 1996-2010, αριθμός που αντιστοιχεί σε 5 δημοσιεύσεις ανά έτος.

 Ακολουθήστε το ΕΚΤ: