7.2 Αριθμός αναφορών

Το ποσοστό των δημοσιεύσεων των εξεταζόμενων στο κεφάλαιο αυτό Ερευνητικών Φορέων που λαμβάνουν αναφορές παρουσιάζεται στο Διάγραμμα 7.2.1. Οι δημοσιεύσεις της Ακαδημίας Αθηνών και του ΙΤΣΑΚ έχουν υψηλά ποσοστά που κυμαίνονται στο 70%. Την πενταετία 2006-2010, ποσοστό μεγαλύτερο από τον ελληνικό μέσο όρο (65,6%), επιτυγχάνουν οι δημοσιεύσεις του ΚΑΠΕ (79,5%), της Ακαδημίας Αθηνών (75,5%), του ΜΑΙΧ (73%) και του ΙΤΣΑΚ (70%).

 

Διάγραμμα 7.2.1

Μεγέθυνση

 

Στο Διάγραμμα 7.2.2 παρουσιάζεται ο αριθμός των αναφορών των εννέα Ερευνητικών Φορέων και η εξέλιξή του στη διάρκεια της περιόδου 1996-2010. Σημαντική είναι η αύξηση στον αριθμό των αναφορών που λαμβάνουν οι δημοσιεύσεις της Ακαδημίας Αθηνών.

 

Διάγραμμα 7.2.2

Μεγέθυνση

 

Ο αριθμός των αναφορών στο διάστημα της πενταετίας 2006-2010, παρουσιάζεται για κάθε έναν από τους εννέα ερευνητικούς φορείς στο Διάγραμμα 7.2.3. Η Ακαδημία Αθηνών έχει 4.455 αναφορές, το ΕΘΙΑΓΕ 2.305, το ΜΑΙΧ 478, το Μπενάκειο 370, το ΕΑΙΤΥ 329, το ΚΑΠΕ 181, το ΙΓΜΕ 173, το ΙΤΣΑΚ 82 και το ΚΕΠΕ 56. 

 

Διάγραμμα 7.2.3

ΜεγέθυνσηΑκολουθήστε το ΕΚΤ: