Προφίλ των ελληνικών συνεργασιών, για την πενταετία 2006-2010
Πηγή: Scopus 1996-2010