9.2 Αριθμός αναφορών

Το Διάγραμμα 9.2.1 παρουσιάζει το ποσοστό δημοσιεύσεων που έχουν αναφορές για τους εξεταζόμενους Ιδιωτικούς Φορείς Υγείας. Την πενταετία 2006-2010, ποσοστά μεγαλύτερα από τον ελληνικό μέσο όρο 65,6%, επιτυγχάνουν οι δημοσιεύσεις του ΑΙΒΕ (85,1%), του ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ (78,8%), του Ομίλου ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ (73,1%), της ΕΣΟΟ (72,3%) και του  METROPOLITAN (71,8%).

 

Διάγραμμα 9.2.1

Μεγέθυνση

 

Στο Διάγραμμα 9.2.2 παρουσιάζεται η εξέλιξη στον αριθμό των αναφορών που έχουν οι δημοσιεύσεις στους εξεταζόμενους Ιδιωτικούς Φορείς Υγείας κατά την περίοδο 1996-2010.

 

Διάγραμμα 9.2.2

Μεγέθυνση

 

Την πενταετία 2006-2010, τις περισσότερες αναφορές και την υψηλότερη συμμετοχή στις αναφορές της κατηγορίας «Ιδιωτικοί Φορείς Υγείας» έχει το νοσοκομείο ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ με 6.145 αναφορές και μερίδιο 53,6%. Ακολουθούν το ΑΙΒΕ με 3.351 αναφορές και μερίδιο 29,2%, το ΥΓΕΙΑ με 1.290 αναφορές και μερίδιο 11,2% και το METROPOLITAN με 1.010 αναφορές και μερίδιο 8,8%. Οι υπόλοιποι φορείς έχουν μερίδια χαμηλότερα από 5% (Διάγραμμα 9.2.3).

 

Διάγραμμα 9.2.3

ΜεγέθυνσηΑκολουθήστε το ΕΚΤ: