9.1 Αριθμός δημοσιεύσεων

Στην κατηγορία των Ιδιωτικών Φορέων Υγείας διακρίνονται το νοσοκομείο ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ με 67 δημοσιεύσεις το 2010, ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ (44 δημοσιεύσεις), το Άλφα Ινστιτούτο Βιοϊατρικών Επιστημών (ΑΙΒΕ) (41 δημοσιεύσεις), ο Όμιλος ΙΑΣΩ (23 δημοσιεύσεις), το θεραπευτήριο METROPOLITAN (20 δημοσιεύσεις), η Κλινική ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ (16 δημοσιεύσεις), o Όμιλος ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ (15 δημοσιεύσεις), η Ελληνική Συνεργαζόμενη Ογκολογική Ομάδα (ΕΣΟΟ) (15 δημοσιεύσεις) και ο Όμιλος ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (12 δημοσιεύσεις).   

 

Διάγραμμα 9.1.1

Μεγέθυνση

 

Στο Διάγραμμα 9.1.2 παρουσιάζονται αναλυτικά για κάθε έναν από τους εξεταζόμενους Ιδιωτικούς Φορείς Υγείας, ο αριθμός των δημοσιεύσεων και η ετήσια μεταβολή του, για την περίοδο 1996-2010.

  

Διάγραμμα 9.1.2

Συντελεστής μεταβολής: 1+(αριθμός δημοσιεύσεων το έτος ν - αριθμός δημοσιεύσεων το έτος ν-1 ) / αριθμός δημοσιεύσεων το έτος ν-1. Ο συντελεστής ισούται με 1 αν ο αριθμός των δημοσιεύσεων παραμένει ίδιος.

Μεγέθυνση

 

Το Διάγραμμα 9.1.3 παρουσιάζει για τους εννέα εξεταζόμενους Ιδιωτικούς Φορείς Υγείας τον αριθμό δημοσιεύσεων και τη συμμετοχή τους στο συνολικό αριθμό των δημοσιεύσεων της κατηγορίας «Ιδιωτικοί Φορείς Υγείας» για την πενταετία 2006-2010. Το νοσοκομείο ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ έχει 396 δημοσιεύσεις και μερίδιο 27,5%, το ΑΙΒΕ 329 δημοσιεύσεις και μερίδιο 22,8%, το ΥΓΕΙΑ 249 δημοσιεύσεις και μερίδιο 17,3%, το METROPOLITAN 110 δημοσιεύσεις και μερίδιο 7,6%, ο Όμιλος ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ 93 δημοσιεύσεις και μερίδιο 6,5% και ο Όμιλος ΙΑΣΩ 91 δημοσιεύσεις και μερίδιο 6,3%. Οι υπόλοιποι φορείς έχουν μερίδια χαμηλότερα από 5%. 

 

Διάγραμμα 9.1.3

Μεγέθυνση

 

Μεταξύ των ετών 2006 και 2010 η Κλινική ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ και η ΕΣΟΟ (με μικρό αριθμό δημοσιεύσεων) παρουσιάζουν συντελεστή μεταβολής στον αριθμό των δημοσιεύσεών τους μεγαλύτερο από την κατηγορία «Ιδιωτικοί Φορείς  Υγείας» (Διάγραμμα 9.1.4). Αύξηση στον αριθμό των δημοσιεύσεών τους (συντελεστής μεταβολής>1)  παρουσιάζουν επίσης ο Όμιλος ΙΑΣΩ, το METROPOLITAN και ο Όμιλος ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ. 

 

Διάγραμμα 9.1.4

Συντελεστής μεταβολής: 1+(αριθμός δημοσιεύσεων το έτος 2010 - αριθμός δημοσιεύσεων το έτος 2006) / αριθμός δημοσιεύσεων το έτος 2006. Ο συντελεστής ισούται με 1 αν ο αριθμός των δημοσιεύσεων παραμένει ίδιος.

ΜεγέθυνσηΑκολουθήστε το ΕΚΤ: