9.3 Δείκτες απήχησης

Στο Διάγραμμα 9.3.1 παρουσιάζεται, ανά Ιδιωτικό Φορέα Υγείας* και για την πενταετία 2006-2010, ο αριθμός των δημοσιεύσεων, ο αριθμός των αναφορών και ο σχετικός δείκτης απήχησης των δημοσιεύσεων σε σχέση µε τη μέση απήχηση που εμφανίζουν οι δημοσιεύσεις σε παγκόσμιο επίπεδο. Ο δείκτης υπολογίζεται μετά από “κανονικοποίηση” ανάλογα µε την κατανομή των δημοσιεύσεων του κάθε Νοσοκομείου σε 307 εξειδικευμένες θεματικές περιοχές της βάσης Scopus. Αποδίδει τη μέση απήχηση που έχουν συνολικά οι δημοσιεύσεις του κάθε φορέα σε όλα τα επιστημονικά πεδία.

Οι δημοσιεύσεις του νοσοκομείου ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ έχουν σχετικό δείκτη απήχησης 1,88, του ΑΙΒΕ 1,56 και του METROPOLITAN 1,41 και υπερβαίνουν τον παγκόσμιο μέσο όρο.

 

Διάγραμμα 9.3.1

Μεγέθυνση

 

Ο σχετικός δείκτης απήχησης υπολογίζεται για τους Ιδιωτικούς Φορείς Υγείας, οι οποίοι έχουν συνολικά περισσότερες από 75 δημοσιεύσεις την περίοδο 1996-2010, αριθμός που αντιστοιχεί σε 5 δημοσιεύσεις ανά έτος.

 Ακολουθήστε το ΕΚΤ: