2.1 Αριθμός δημοσιεύσεων

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της βάσης επιστημονικών δημοσιεύσεων Scopus, το 2010 καταγράφονται 11.886 ελληνικές επιστημονικές δημοσιεύσεις στα διεθνή επιστημονικά περιοδικά που ευρετηριάζει η βάση του Scopus. Ο αριθμός αυτός είναι μειωμένος σε σχέση με το 2009 (12.162 δημοσιεύσεις) (Διάγραμμα 2.1.1). 

 

Διάγραμμα 2.1.1

Συντελεστής μεταβολής: 1+(αριθμός δημοσιεύσεων το έτος ν - αριθμός δημοσιεύσεων το έτος ν-1 ) / αριθμός δημοσιεύσεων το έτος ν-1. Ο συντελεστής ισούται με 1 αν ο αριθμός των δημοσιεύσεων παραμένει ίδιος.

Μεγέθυνση

 

Η Ελλάδα έως το 2009 παρουσιάζει συνεχή αύξηση στον αριθμό των δημοσιεύσεων που παράγει, με ρυθμούς σημαντικά μεγαλύτερους από τις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΟΟΣΑ (Διάγραμμα 2.1.2). Το 2010 η συνεχής αυτή ανοδική πορεία ανακόπτεται και η Ελλάδα καταγράφει αρνητικό συντελεστή μεταβολής. Μειωμένοι εμφανίζονται οι (θετικοί) συντελεστές μεταβολής του αριθμού δημοσιεύσεων του ΟΟΣΑ και της ΕΕ. 

 

Διάγραμμα 2.1.2

Συντελεστής μεταβολής: 1+(αριθμός δημοσιεύσεων το έτος ν - αριθμός δημοσιεύσεων το έτος ν-1 ) / αριθμός δημοσιεύσεων το έτος ν-1. Ο συντελεστής ισούται με 1 αν ο αριθμός των δημοσιεύσεων παραμένει ίδιος.

Μεγέθυνση

 

Το 2010, η Ελλάδα συμμετέχει στο 2,4% των επιστημονικών δημοσιεύσεων της ΕΕ και στο 0,85% των χωρών μελών του ΟΟΣΑ, αυξάνοντας σημαντικά τα μερίδια που είχε το 1996. Όπως φαίνεται στο Διάγραμμα 2.1.3, μετά το 1997 καταγράφεται συνεχής αύξηση στα μερίδια των ελληνικών δημοσιεύσεων και στον ΟΟΣΑ η θέση της Ελλάδας φαίνεται να σταθεροποιείται μετά το 2006, ενώ στην ΕΕ το 2010 καταγράφει μείωση. 

 

Διάγραμμα 2.1.3

ΜεγέθυνσηΑκολουθήστε το ΕΚΤ: