2.2 Αριθμός αναφορών

Στο Διάγραμμα 2.2.1 παρουσιάζεται ο αριθμός των αναφορών στις ελληνικές δημοσιεύσεις και η εξέλιξή του, ανά κυλιόμενη πενταετία, για την περίοδο 1996-2010. Την τελευταία πενταετία 2006-2010, οι ελληνικές δημοσιεύσεις έλαβαν 277.130 αναφορές, αριθμό υπερ-τετραπλάσιο από το 1996. 

 

Διάγραμμα 2.2.1

Συντελεστής μεταβολής: 1+(αριθμός αναφορών την πενταετία ν - αριθμός αναφορών την πενταετία ν-1) / αριθμός δημοσιεύσεων την πενταετία ν-1. Ο συντελεστής ισούται με 1 αν ο αριθμός των αναφορών παραμένει ίδιος.

Μεγέθυνση

 

Σε διεθνές επίπεδο, στην ΕΕ και στον ΟΟΣΑ,  ο αριθμός αναφορών που λαμβάνουν οι επιστημονικές δημοσιεύσεις αυξάνεται σε όλη τη διάρκεια της περιόδου 1996-2010, ακολουθώντας τις τάσεις για αυξημένη διασύνδεση και διακίνηση της επιστημονικής γνώσης. Η Ελλάδα παρουσιάζει μεγαλύτερους ρυθμούς αύξησης στον αριθμό των αναφορών που λαμβάνουν οι δημοσιεύσεις της σε σχέση με τις χώρες της ΕΕ και του ΟΟΣΑ (Διάγραμμα 2.2.2) σε όλη τη διάρκεια της περιόδου και η συμμετοχή της στον αριθμό αναφορών της ΕΕ και του ΟΟΣΑ αυξάνεται (Διάγραμμα 2.2.3). Την πενταετία 2006-2010, το μερίδιο αναφορών των ελληνικών δημοσιεύσεων στην ΕΕ είναι 2,17% και στον ΟΟΣΑ 0,90%.

 

Διάγραμμα 2.2.2

Συντελεστής μεταβολής: 1+(αριθμός αναφορών την πενταετία ν - αριθμός αναφορών την πενταετία ν-1) / αριθμός δημοσιεύσεων την πενταετία ν-1. Ο συντελεστής ισούται με 1 αν ο αριθμός των αναφορών παραμένει ίδιος.

Μεγέθυνση

 

Διάγραμμα 2.2.3

Μεγέθυνση

 

Το ποσοστό δημοσιεύσεων που λαμβάνουν αναφορές (% cited publications) συνδέεται με την πρωτοτυπία και την ποιότητα του ερευνητικού έργου και την αναγνωρισιμότητα των επιστημόνων συγγραφέων. Μετά από μια συνεχή ανοδική πορεία σε όλη της διάρκεια της δεκαπενταετίας 1996-2010, το 2010 το ποσοστό αυτό για τις ελληνικές δημοσιεύσεις φθάνει το 65,6% (Διάγραμμα 2.2.4).  

 

Διάγραμμα 2.2.4

Μεγέθυνση

 

[n1] reference

 Ακολουθήστε το ΕΚΤ: