Κατηγορίες Φορέων

Στη συνέχεια παρουσιάζονται συνοπτικά τα βασικά χαρακτηριστικά των επιστημονικών δημοσιεύσεων και οι κυριότεροι φορείς οι οποίοι επιτυγχάνουν τους υψηλότερους βιβλιομετρικούς δείκτες σε κάθε κατηγορία. Τα στοιχεία αναφέρονται στην τελευταία πενταετία 2006-2010 της εξεταζόμενης περιόδου 1996-2010.

 

Πανεπιστήμια

Αριθμός και μερίδιο (%) δημοσιεύσεων: Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης παράγουν τις περισσότερες δημοσιεύσεις στην κατηγορία «Πανεπιστήμια». Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών με 11.919 δημοσιεύσεις την πενταετία 2006-2010 συμμετέχει στο 27,1% των δημοσιεύσεων των Πανεπιστημίων και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης με 8.932 δημοσιεύσεις στο 20,3%. Μερίδια πάνω από 10% έχει το Πανεπιστήμιο Πατρών (11,7%), ενώ κοντά βρίσκεται και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (9,8%).

Μεταβολή αριθμού δημοσιεύσεων: Μεταξύ των ετών 2006 και 2010, δεκαοκτώ Πανεπιστήμια σημειώνουν αύξηση στον αριθμό των δημοσιεύσεών τους και επτά (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο)  έχουν συντελεστές μεταβολής μεγαλύτερους από το μέσο όρο της κατηγορίας «Πανεπιστήμια».

Ποσοστό (%) δημοσιεύσεων που λαμβάνουν αναφορές: Ποσοστό μεγαλύτερο από την τιμή 65,6% που αντιστοιχεί στον ελληνικό μέσο όρο επιτυγχάνουν οι δημοσιεύσεις του Πανεπιστημίου Κρήτης (74,7%), του Πολυτεχνείου Κρήτης (71,4%), του Γεωπονικού Πανεπιστημίου (71,4%), του Χαροκόπειου (69,9%), του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (69,9%), του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (68,9%), του Πανεπιστημίου Πατρών (68,9%), του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (67,3%) και του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (66,1%). 

Αριθμός και μερίδιο (%) αναφορών: Οι περισσότερες  αναφορές αφορούν τις δημοσιεύσεις του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, που παράγουν τις περισσότερες δημοσιεύσεις. Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών με 68.680 αναφορές έχει μερίδιο 31,3% στις αναφορές των Πανεπιστημίων και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης με 40.063 αναφορές έχει μερίδιο 18,2%.

Απήχηση δημοσιεύσεων*: Οι δημοσιεύσεις που προέρχονται από το Πολυτεχνείο Κρήτης, το Πανεπιστήμιο Κρήτης, το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο και το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων έχουν τη μεγαλύτερη απήχηση μεταξύ των Πανεπιστημίων και καταγράφουν δείκτες που υπερβαίνουν τον παγκόσμιο μέσο όσο όρο (1,26, 1,17, 1,17 και 1,12).

Επιστημονικά πεδία και απήχηση δημοσιεύσεων*: Στο επιστημονικό πεδίο “Natural Sciences” έχουν συστηματικό αριθμό δημοσιεύσεων δεκαοκτώ από τα είκοσι ένα Πανεπιστήμια. Τη μεγαλύτερη απήχηση (σχετικός δείκτης απήχησης: 1,25) καταγράφει ο αριθμός δημοσιεύσεων που προέρχεται από το Πολυτεχνείο Κρήτης.Υψηλότερη απήχηση από τον παγκόσμιο μέσο όρο καταγράφουν επίσης οι δημοσιεύσεις του Πανεπιστημίου Κρήτης (σχετικός δείκτης απήχησης: 1,19), του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (1,09), του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου (1,08), του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (1,05) και του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου (1,01), ενώ πολύ κοντά βρίσκονται οι δημοσιεύσεις του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (0,98) και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (0,95), του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (0,93) και του Πανεπιστημίου Πατρών (0,91).

Στο επιστημονικό πεδίο “Engineering & Technology” δραστηριοποιούνται δεκαέξι Πανεπιστήμια. Υψηλότερη απήχηση από τον παγκόσμιο μέσο όρο έχουν οι δημοσιεύσεις του του Πανεπιστημίου Κρήτης (σχετικός δείκτης απήχησης: 1,65), του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (1,54), του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (1,28),  του Πολυτεχνείου Κρήτης (1,27), του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (1,27), του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (1,18), του Πανεπιστημίου Πειραιώς (1,17), του Πανεπιστημίων Ιωαννίνων (1,12), του Πανεπιστημίου Πατρών (1,11), του Πανεπιστημίου Αιγαίου (1,10), του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (1,08) και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (1,06).

Στο επιστημονικό πεδίο “Medical & Health Sciences” συστηματικό αριθμό δημοσιεύσεων έχουν δώδεκα Πανεπιστήμια. Διακρίνονται οι δημοσιεύσεις που προέρχονται από το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (1,23), το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (1,20), το Πανεπιστήμιο Κρήτης (1,08), το Πολυτεχνείο Κρήτης (1,05) και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου (1,03).

Στο πεδίο “Agricultural Sciences” παράγουν συστηματικά δημοσιεύσεις δέκα Πανεπιστήμια οι δημοσιεύσεις των οποίων χαρακτηρίζονται την πενταετία 2006-2010 από υψηλούς δείκτες απήχησης. Τη μεγαλύτερη απήχηση έχει ο μικρός αριθμός δημοσιεύσεων του Πανεπιστημίου Πατρών (1,65), καθώς και οι δημοσιεύσεις του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου (1,21) και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (1,14). Υψηλότερη από τον παγκόσμιο μέσο όρο απήχηση έχουν επίσης οι δημοσιεύσεις του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (1,11), του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου (1,09), του Γεωπονικού Πανεπιστημίου (1,09), και του Πανεπιστημίου Κρήτης (1,02). 

Στο επιστημονικό πεδίο “Social Sciences” καταγράφεται συστηματικός αριθμός δημοσιεύσεων από δεκαοκτώ Πανεπιστήμια. Υψηλότερη απήχηση από τον παγκόσμιο μέσο όρο έχουν οι δημοσιεύσεις του Πολυτεχνείου Κρήτης (1,25) και του Γεωπονικού Πανεπιστημίου (1,01), ενώ ακριβώς στο επίπεδο του παγκόσμιου μέσου όρου βρίσκεται η απήχηση των δημοσιεύσεων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Τέλος, στο επιστημονικό πεδίο “Humanities” καταγράφεται συστηματικός αριθμός δημοσιεύσεων από δύο Πανεπιστήμια. Τη μεγαλύτερη απήχηση έχουν οι δημοσιεύσεις του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης με σχετικό δείκτη απήχησης 1,66.  

Συνεργασίες: Ο βαθμός συνεργασιών είναι σχετικά χαμηλός και πολλά Πανεπιστήμια παράγουν μεγάλο αριθμό των δημοσιεύσεών τους χωρίς τη συνεργασία άλλων φορέων. Το μεγαλύτερο ποσοστό δημοσιεύσεων χωρίς συνεργασίες έχει το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (44,4%). Στα περισσότερα Πανεπιστήμια οι συνεργασίες με ελληνικούς φορείς είναι περισσότερες από τις συνεργασίες με φορείς του εξωτερικού. Οκτώ από τα είκοσι ένα Πανεπιστήμια έχουν ποσοστό δημοσιεύσεων με ελληνικές συνεργασίες μεγαλύτερο από 50% ενώ στις διεθνείς συνεργασίες ποσοστό πάνω από 40% έχει μόνο το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας.

 

ΤΕΙ

Αριθμός και μερίδιο (%) δημοσιεύσεων: Τρία ΤΕΙ διακρίνονται όσον αφορά τον αριθμό δημοσιεύσεων: το ΤΕΙ Αθηνών με 682 δημοσιεύσεις την πενταετία 2006-2010 και μερίδιο 23,8% στο σύνολο των δημοσιεύσεων των ΤΕΙ, το ΤΕΙ Κρήτης με 409 δημοσιεύσεις και μερίδιο 14,3% και το ΤΕΙ Θεσσαλονίκης με 374 δημοσιεύσεις και μερίδιο 13%. Τα υπόλοιπα ΤΕΙ έχουν μερίδια κάτω από 10%.

Μεταβολή αριθμού δημοσιεύσεων: Μεταξύ των ετών 2006 και 2010, δεκατέσσερα από τα δεκαέξι ΤΕΙ εμφανίζουν αύξηση στον αριθμό των δημοσιεύσεών τους, ωστόσο έχουν ακόμα σχετικά χαμηλή ετήσια παραγωγή επιστημονικών δημοσιεύσεων με συχνές διακυμάνσεις. 

Ποσοστό (%) δημοσιεύσεων που λαμβάνουν αναφορές: Την πενταετία 2006-2010, ποσοστό μεγαλύτερο από τον ελληνικό μέσο όρο 65,6% επιτυγχάνουν οι δημοσιεύσεις του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (68,8%), του ΤΕΙ Κρήτης (67,5%) και του ΤΕΙ Καλαμάτας (65,7%), ενώ κοντά βρίσκονται και οι δημοσιεύσεις του ΤΕΙ Ηπείρου (63,6%). 

Αριθμός και μερίδιο (%) αναφορών: Οι περισσότερες  αναφορές αφορούν τις δημοσιεύσεις του ΤΕΙ Κρήτης, 1.987 αναφορές την πενταετία 2006-2010 και μερίδιο 24,5% στο σύνολο των αναφορών των ΤΕΙ. Ακολουθούν το ΤΕΙ Αθήνας (1.567 αναφορές και μερίδιο 19.3%), το ΤΕΙ Θεσσαλονίκης (808 αναφορές και μερίδιο 10%), Δυτικής Μακεδονίας (7,1% και 573 αναφορές), Λάρισας (6,8% και 554 αναφορές), Πάτρας (6,2% και 505 αναφορές) και Πειραιά (6,2% και 501 αναφορές).  Τα υπόλοιπα ΤΕΙ έχουν μερίδια κάτω από 5%.

Απήχηση δημοσιεύσεων*: Υψηλότερη απήχηση από τον παγκόσμιο μέσο όρο σημειώνουν το ΤΕΙ Κρήτης με σχετικό δείκτη απήχησης 1,09, η Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης με σχετικό δείκτη απήχησης 1,06 και το ΤΕΙ Πάτρας με σχετικό δείκτη απήχησης 1,03. Τον παγκόσμιο μέσο όρο προσεγγίζουν οι δημοσιεύσεις του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας με σχετικό δείκτη απήχησης 0,95 και του ΤΕΙ Πειραιά με σχετικό δείκτη απήχησης 0,91.

Επιστημονικά πεδία και απήχηση δημοσιεύσεων*: Στο επιστημονικό πεδίο “Natural Sciences” έχουν συστηματικό αριθμό δημοσιεύσεων δεκατέσσερα από τα δεκαέξι ΤΕΙ. Πάνω από τον παγκόσμιο μέσο όρο βρίσκονται οι δημοσιεύσεις των ΤΕΙ Καβάλας (1,04) και Κρήτης (1,03), ενώ τον παγκόσμιο μέσο όρο προσεγγίζουν και οι δημοσιεύσεις του ΤΕΙ Λαμίας (σχετικός δείκτης απήχησης: 0,99), του ΤΕΙ Πάτρας (0,96) και του ΤΕΙ Ηπείρου (0,94). 

Στο επιστημονικό πεδίο “Engineering and Technology” δραστηριοποιούνται συστηματικά έντεκα από τα δεκαέξι ΤΕΙ. Υψηλή απήχηση έχουν οι δημοσιεύσεις του ΤΕΙ Κρήτης (σχετικός δείκτης απήχησης: 1,25), της Ανωτάτης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (1,18), του ΤΕΙ Πάτρας (1,15), του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας (1,15), του ΤΕΙ Πειραιά (1,12) και του ΤΕΙ Σερρών (1,11).

Στο επιστημονικό πεδίο “Medical and Health Sciences” συστηματικό αριθμό δημοσιεύσεων έχουν έξι ΤΕΙ. Σχετικό δείκτη απήχησης ίσο με τον παγκόσμιο μέσο όρο έχουν οι δημοσιεύσεις του ΤΕΙ Πάτρας.

Στο επιστημονικό πεδίο “Agricultural Sciences” παράγουν συστηματικά δημοσιεύσεις έξι ΤΕΙ, με σχετικούς δείκτες απήχησης χαμηλότερους του παγκόσμιου μέσου όρου.

Τέλος, στο επιστημονικό πεδίο “Social Sciences” συστηματικό αριθμό δημοσιεύσεων είχαν δύο ΤΕΙ (Θεσσαλονίκης και Αθήνας), με χαμηλούς σχετικούς δείκτες απήχησης.

Συνεργασίες: Στα ΤΕΙ οι συνεργασίες με ελληνικούς φορείς είναι σαφώς περισσότερες από τις συνεργασίες με φορείς του εξωτερικού. Σε όλα τα ΤΕΙ το ποσοστό δημοσιεύσεων με ελληνικές συνεργασίες είναι μεγαλύτερο από 55% και το υψηλότερο ποσοστό καταγράφεται στο ΤΕΙ Καλαμάτας (88,9%). Τα ποσοστά διεθνών συνεργασιών κυμαίνονται από 10,6% (ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας) μέχρι 39,7% (ΤΕΙ Λαμίας). Το μεγαλύτερο ποσοστό δημοσιεύσεων χωρίς συνεργασίες παρουσιάζει το ΤΕΙ Πειραιά (32,2%). 

 

Ερευνητικά Κέντρα που εποπτεύονται από τη ΓΓΕΤ

Αριθμός και μερίδιο (%) δημοσιεύσεων: Οι περισσότερες δημοσιεύσεις προέρχονται από το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) και το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ». Το ΙΤΕ με 2.047 δημοσιεύσεις την πενταετία 2006-2010 συμμετέχει στο 30,7% των δημοσιεύσεων της κατηγορίας «Ερευνητικά Κέντρα ΓΓΕΤ» και το ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ με 2.004 δημοσιεύσεις στο 30% . Τα υπόλοιπα Ερευνητικά Κέντρα έχουν μερίδια χαμηλότερα του 10%.

Μεταβολή αριθμού δημοσιεύσεων: Μεταξύ των ετών 2006 και 2010, δέκα Ερευνητικά Κέντρα εμφανίζουν αύξηση στον αριθμό των δημοσιεύσεών τους, ενώ πέντε (ΦΛΕΜΙΝΓΚ, ΕΚΕΤΑ, ΑΘΗΝΑ, ΠΑΣΤΕΡ και ΕΛΚΕΘΕ)  έχουν καλύτερη επίδοση από τον μέσο όρο της κατηγορίας.

Ποσοστό (%) δημοσιεύσεων που λαμβάνουν αναφορές: Την πενταετία 2006-2010 όλα τα Ερευνητικά Κέντρα έχουν υψηλό ποσοστό που κυμαίνεται από 67,4% έως 83%, πάνω από τον ελληνικό μέσο όρο 65,6%.

Αριθμός και μερίδιο (%) αναφορών: Το ΙΤΕ έχει 15.758 αναφορές και μερίδιο 36% στις αναφορές της κατηγορίας, το ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ 12.229 αναφορές και μερίδιο 27,9% και το ΕΙΕ 4.750 αναφορές και μερίδιο 10,8%. Τα υπόλοιπα Ερευνητικά Κέντρα έχουν μερίδια χαμηλότερα του 10%.

Απήχηση δημοσιεύσεων*: Εννέα από τα έντεκα Ερευνητικά Κέντρα της ΓΓΕΤ εμφανίζουν υψηλούς δείκτες απήχησης που υπερβαίνουν ή προσεγγίζουν τον παγκόσμιο μέσο όρο. Την υψηλότερη απήχηση έχει ο μικρός σχετικά αριθμός δημοσιεύσεων του ΦΛΕΜΙΝΓΚ με σχετικό δείκτη απήχησης 1,69 και ακολουθούν οι δημοσιεύσεις του ΙΤΕ με σχετικό δείκτη απήχησης 1,30 και του ΕΚΕΤΑ με σχετικό δείκτη απήχησης 1,29. Μεγάλη απήχηση σημειώνει και ο μικρός αριθμός δημοσιεύσεων του ΚΕΤΕΑΘ (σχετικός δείκτης απήχησης: 1,18), του Εθνικού Αστεροσκοπείου (1,16), του ΕΛΚΕΘΕ (1,12), του ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ (1,11) και του ΑΘΗΝΑ (1,08). Στον παγκόσμιο μέσο όρο τοποθετούνται επίσης οι δημοσιεύσεις του Ινστιτούτου Παστέρ (1,00), ενώ πολύ κοντά βρίσκονται και οι δημοσιεύσεις του ΕΙΕ (0,96). 

Επιστημονικά πεδία και απήχηση δημοσιεύσεων*: Στις περισσότερες περιπτώσεις η απήχηση των δημοσιεύσεων των Ερευνητικών Κέντρων στα επιστημονικά πεδία στα οποία δραστηριοποιούνται υπερβαίνει ή προσεγγίζει τον αντίστοιχο παγκόσμιο μέσο όρο.

Στο επιστημονικό πεδίο “Natural Sciences” έχουν συστηματικό αριθμό δημοσιεύσεων δέκα Ερευνητικά Κέντρα. Οι δημοσιεύσεις τους έχουν υψηλή απήχηση με σχετικούς δείκτες απήχησης που κυμαίνονται από 0,78 έως 1,54. Συγκεκριμένα, οι δημοσιεύσεις του ΦΛΕΜΙΝΓΚ έχουν σχετικό δείκτη απήχησης 1,54, του ΙΤΕ 1,21, του ΕΛΚΕΘΕ 1,12, του ΕΚΕΤΑ 1,09, του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών 1,08, του ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ 1,07, του ΑΘΗΝΑ 1,00, και του ΕΙΕ 0,95. Χαμηλότερος είναι ο σχετικός δείκτης απήχησης του ΚΕΤΕΑΘ (0,83) και του Ινστιτούτου Παστέρ (0,78).

Στο επιστημονικό πεδίο “Engineering & Technology” δραστηριοποιούνται έξι Ερευνητικά Κέντρα. Καλύτερες επιδόσεις από τον παγκόσμιο µέσο όρο έχουν οι δημοσιεύσεις του Εθνικού Αστεροσκοπείου (σχετικός δείκτης απήχησης: 1,56), του  ΕΚΕΤΑ (σχετικός δείκτης απήχησης: 1,51), του ΙΤΕ (σχετικός δείκτης απήχησης: 1,39) και του ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ (1,16) ενώ κοντά στον παγκόσμιο μέσο όρο βρίσκονται οι δημοσιεύσεις του ΕΛΚΕΘΕ (σχετικός δείκτης απήχησης: 0,97) και του ΕΙΕ (0,91).

Στο επιστημονικό πεδίο “Medical & Health Sciences” έχουν συστηματικό αριθμό δημοσιεύσεων έξι Ερευνητικά Κέντρα. Όλα τα Ερευνητικά Κέντρα εμφανίζουν σχετικούς δείκτες απήχησης υψηλότερους από τον παγκόσμιο μέσο όρο: ΦΛΕΜΙΝΓΚ (1,86), ΙΤΕ (1,62), ΚΕΤΕΑΘ και ΠΑΣΤΕΡ (1,40 το καθένα), καθώς και τα ΕΙΕ και  ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ (από 1,08).

Τέλος, στο επιστημονικό πεδίο “Social Sciences” συστηματικό αριθμό δημοσιεύσεων καταγράφει µόνο το ΙΤΕ. Στα επιστημονικά πεδία “Agricultural Sciences” και “Humanities” δεν καταγράφεται συστηματικός αριθμός δημοσιεύσεων που να επιτρέπει την αποτύπωση των σχετικών δεικτών απήχησης. 

Συνεργασίες: Ο βαθμός δικτύωσης των περισσότερων Ερευνητικών Κέντρων είναι αυξημένος και τα ποσοστά δημοσιεύσεων χωρίς συνεργασίες είναι χαμηλά. Σημαντική είναι η δικτύωση με φορείς του εξωτερικού. Σε τέσσερα Ερευνητικά Κέντρα (ΦΛΕΜΙΝΓΚ, ΕΑΑ, ΕΙΕ και ΕΛΚΕΘΕ) οι συνεργασίες με φορείς του εξωτερικού είναι περισσότερες από τις συνεργασίες με ελληνικούς φορείς. Το μεγαλύτερο ποσοστό δημοσιεύσεων με διεθνείς συνεργασίες, 69%, παρουσιάζει το ΦΛΕΜΙΝΓΚ. Τα ποσοστά δημοσιεύσεων με ελληνικές συνεργασίες κυμαίνονται από 48,6% στο ΕΛΚΕΘΕ έως 89,5% στο ΚΕΤΕΑΘ.

 

Λοιποί Δημόσιοι Ερευνητικοί Φορείς

Αριθμός δημοσιεύσεων: Το Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘΙΑΓΕ) και η Ακαδημία Αθηνών έχουν τις περισσότερες δημοσιεύσεις. Την πενταετία 2006-2010, το ΕΘΙΑΓΕ έχει 692 δημοσιεύσεις, η Ακαδημία Αθηνών 652 δημοσιεύσεις, το Μπενάκειο 166, το ΕΑΙΤΥ 111, το ΜΑΙΧ 89 δημοσιεύσεις, το ΙΓΜΕ 73, το ΚΑΠΕ 39, το ΚΕΠΕ 38 και το ΙΤΣΑΚ 30.

Μεταβολή αριθμού δημοσιεύσεων: Μεταξύ των ετών 2006 και 2010, αύξηση (συντελεστές μεταβολής >1) παρουσιάζουν το ΚΕΠΕ, η Ακαδημία Αθηνών, το ΙΓΜΕ, το Μπενάκειο, το ΜΑΙΧ και το ΙΤΣΑΚ. 

Ποσοστό (%) δημοσιεύσεων που λαμβάνουν αναφορές: Ποσοστό μεγαλύτερο από τον ελληνικό μέσο όρο 65,6%, επιτυγχάνουν οι δημοσιεύσεις του ΚΑΠΕ (79,5%), της Ακαδημίας Αθηνών (75,5%), του ΜΑΙΧ (73%) και του ΙΤΣΑΚ (70%).

Αριθμός αναφορών: Την πενταετία 2006-2010, οι δημοσιεύσεις της Ακαδημίας Αθηνών έλαβαν 4.455 αναφορές, του ΕΘΑΓΕ 2.305, του ΜΑΙΧ 478, του Μπενάκειου 370, του ΕΑΙΤΥ 329, του ΚΑΠΕ 181, του ΙΓΜΕ 173, του ΙΤΣΑΚ 82 και του ΚΕΠΕ 56.

Απήχηση δημοσιεύσεων*: Υψηλότερη απήχηση από τον παγκόσμιο μέσο όρο επιτυγχάνει ο μικρός αριθμός δημοσιεύσεων του ΙΤΣΑΚ με σχετικό δείκτη απήχησης 1,27, οι δημοσιεύσεις της Ακαδημίας Αθηνών με σχετικό δείκτη απήχησης 1,13, καθώς και ο μικρός αριθμός δημοσιεύσεων του ΜΑΙΧ με σχετικό δείκτη απήχησης 1,03. 

Επιστημονικά πεδία και απήχηση δημοσιεύσεων*: Στο επιστημονικό πεδίο “Natural Sciences” έχουν συστηματικό αριθμό δημοσιεύσεων η Ακαδημία Αθηνών, το ΕΘΙΑΓΕ, το ΙΓΜΕ, το Μπενάκειο, το ΜΑΙΧ  και το ΕΑΙΤΥ. Οι δημοσιεύσεις της Ακαδημίας Αθηνών έχουν απήχηση υψηλότερη από τον παγκόσμιο μέσο όρο (σχετικός δείκτης απήχησης: 1,13).

Στο επιστημονικό πεδίο “Engineering and Technology” δραστηριοποιούνται το ΚΑΠΕ, το ΕΘΙΑΓΕ, η Ακαδημία Αθηνών και το ΕΑΙΤΥ. Απήχηση υψηλότερη από τον παγκόσμιο μέσο όρο έχουν οι δημοσιεύσεις της Ακαδημίας Αθηνών (σχετικός δείκτης απήχησης: 1,11), ενώ κοντά βρίσκονται και οι δημοσιεύσεις του ΚΑΠΕ (σχετικός δείκτης απήχησης: 0,94).

Στο επιστημονικό πεδίο “Medical and Health Sciences” καταγράφεται συστηματικός αριθμός δημοσιεύσεων από την Ακαδημία Αθηνών και το ΕΘΙΑΓΕ. Οι δημοσιεύσεις της Ακαδημίας Αθηνών έχουν απήχηση υψηλότερη από τον παγκόσμιο μέσο όρο (σχετικός δείκτης απήχησης: 1,09).

Στο επιστημονικό πεδίο “Agricultural Sciences” συστηματικό αριθμό δημοσιεύσεων έχει το ΜΑΙΧ (με δείκτη απήχησης υψηλότερο από τον παγκόσμιο μέσο όρο: 1,16), το Μπενάκειο και το ΕΘΙΑΓΕ.

Συνεργασίες: Και οι εννέα Δημόσιοι Ερευνητικοί Φορείς έχουν χαμηλά ποσοστά δημοσιεύσεων χωρίς συνεργασίες ενώ συνεργάζονται περισσότερο με ελληνικούς φορείς παρά με φορείς από το εξωτερικό. Σε όλες τις περιπτώσεις το ποσοστό δημοσιεύσεων με ελληνικές συνεργασίες είναι πάνω από 50% και το μεγαλύτερο ποσοστό συνεργασιών 90,1% καταγράφεται στο ΕΑΙΤΥ. Το ποσοστό  δημοσιεύσεων με διεθνείς συνεργασίες κυμαίνεται από 34,8% (ΕΑΙΤΥ) έως 53,7% (Ακαδημία Αθηνών).

 

Δημόσιοι Φορείς Υγείας

Αριθμός και μερίδιο (%) δημοσιεύσεων: Στο πλαίσιο της μελέτης προσδιορίστηκαν αναλυτικοί βιβλιομετρικοί δείκτες για δεκαέξι Νοσοκομεία. Οι περισσότερες δημοσιεύσεις προέρχονται από το νοσοκομείο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ, το οποίο την πενταετία 2006-2010 έχει 722 δημοσιεύσεις και μερίδιο 9,1% στην κατηγορία των Δημοσίων Φορέων Υγείας.

Μεταβολή αριθμού δημοσιεύσεων: Μεταξύ των ετών 2006 και 2010, τα νοσοκομεία ΣΩΤΗΡΙΑ, ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ, Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΤΖΑΝΕΙΟ, Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ, ΥΠΕΘΑ και ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ παρουσιάζουν συντελεστή μεταβολής στον αριθμό των δημοσιεύσεών τους μεγαλύτερο από την κατηγορία «Δημόσιοι Φορείς Υγείας».

Ποσοστό (%) δημοσιεύσεων που λαμβάνουν αναφορές: Το ποσοστό των δημοσιεύσεων που έχουν αναφορές είναι υψηλό σε όλα τα εξεταζόμενα νοσοκομεία και κυμαίνεται από 51,6% στο νοσοκομείο Γ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ έως 74,6% στο ΩΝΑΣΕΙΟ.

Αριθμός και μερίδιο (%) αναφορών: Τις περισσότερες αναφορές και την υψηλότερη συμμετοχή στις αναφορές της κατηγορίας «Δημόσιοι Φορείς Υγείας» έχει το νοσοκομείο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ (3.212 αναφορές και μερίδιο 8,8%)

Απήχηση δημοσιεύσεων*: Την υψηλότερη απήχηση έχουν οι δημοσιεύσεις του νοσοκομείου ΣΩΤΗΡΙΑ και του ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ με σχετικό δείκτη απήχησης υψηλότερο από τον παγκόσμιο μέσο όρο (1,06 και 1,03). Σχετικό δείκτη απήχησης πολύ κοντά στον παγκόσμιο μέσο όρο έχουν οι δημοσιεύσεις από το Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ (0,99) και το ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ (0,98). 

Επιστημονικά πεδία και απήχηση δημοσιεύσεων*: Στο επιστημονικό πεδίο “Medical & Health Sciences”, στο οποίο εντάσσεται η πλειονότητα των επιστημονικών δημοσιεύσεων των Δημόσιων Νοσοκομείων, απήχηση κοντά στον παγκόσμιο μέσο όρο καταγράφουν οι δημοσιεύσεις των νοσοκομείων ΣΩΤΗΡΙΑ (σχετικός δείκτης απήχησης: 0,98), ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ (0,98), Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ (0,97) και ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (0,96).

Μικρότερος αριθμός δημοσιεύσεων εντάσσεται στο  επιστημονικό πεδίο  “Natural Sciences” και προέρχεται από έντεκα νοσοκομεία. Υψηλότερη απήχηση από τον παγκόσμιο μέσο όρο καταγράφουν οι δημοσιεύσεις των νοσοκομείων ΣΩΤΗΡΙΑ (1,38), ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (1,22), Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ (1,11), Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ (1,07) και ΛΑΪΚΟ (1,02).

Συνεργασίες: Η πλειονότητα των δημοσιεύσεων των εξεταζόμενων νοσοκομείων παράγεται με τη συνεργασία ελληνικών φορέων. Στα περισσότερα το ποσοστό δημοσιεύσεων με ελληνικές συνεργασίες είναι μεγαλύτερο από 70% και το υψηλότερο ποσοστό καταγράφεται στο ΤΖΑΝΕΙΟ (79,7%). Τα ποσοστά διεθνών συνεργασιών είναι σαφώς χαμηλότερα και κυμαίνονται από 12,7% (ΤΖΑΝΕΙΟ) μέχρι 31,8% (ΩΝΑΣΕΙΟ).

 

Ιδιωτικοί Φορείς Υγείας

Αριθμός και μερίδιο (%) δημοσιεύσεων: Στην κατηγορία των Ιδιωτικών Φορέων Υγείας διακρίνονται το νοσοκομείο ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ με 67 δημοσιεύσεις το 2010, ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ (44 δημοσιεύσεις), το Άλφα Ινστιτούτο Βιοϊατρικών Ερευνών (ΑΙΒΕ) (41 δημοσιεύσεις), ο Όμιλος ΙΑΣΩ (23 δημοσιεύσεις), το θεραπευτήριο METROPOLITAN (20 δημοσιεύσεις), η Κλινική ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ (16 δημοσιεύσεις), o Όμιλος ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ (15 δημοσιεύσεις), η Ελληνική Συνεργαζόμενη Ογκολογική Ομάδα (ΕΣΟΟ) (15 δημοσιεύσεις) και ο Όμιλος ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (12 δημοσιεύσεις).

 Μεταβολή αριθμού δημοσιεύσεων: Μεταξύ των ετών 2006 και 2010 η Κλινική ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ και η ΕΣΟΟ (με μικρό αριθμό δημοσιεύσεων) παρουσιάζουν συντελεστή μεταβολής στον αριθμό των δημοσιεύσεών τους μεγαλύτερο από την κατηγορία «Ιδιωτικοί Φορείς Υγείας» (Διάγραμμα 9.1.4). Αύξηση στον αριθμό των δημοσιεύσεών τους (συντελεστής μεταβολής>1)  παρουσιάζουν επίσης ο Όμιλος ΙΑΣΩ, το METROPOLITAN και ο Όμιλος ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ. 

Ποσοστό (%) δημοσιεύσεων που λαμβάνουν αναφορές: Την πενταετία 2006-2010, ποσοστά μεγαλύτερα από τον ελληνικό μέσο όρο 65,6%, επιτυγχάνουν οι δημοσιεύσεις του ΑΙΒΕ (85,1%), του ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ (78,8%), του Ομίλου ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ (73,1%), της ΕΣΟΟ (72,3%) και του METROPOLITAN (71,8%).

Αριθμός και μερίδιο (%) αναφορών: Τις περισσότερες αναφορές και την υψηλότερη συμμετοχή στις αναφορές της κατηγορίας «Ιδιωτικοί Φορείς Υγείας» έχει το νοσοκομείο ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ με 6.145 αναφορές και μερίδιο 53,6%. Ακολουθούν το ΑΙΒΕ με 3.351 αναφορές και μερίδιο 29,2%, το ΥΓΕΙΑ με 1.290 αναφορές και μερίδιο 11,2% και το METROPOLITAN με 1.010 αναφορές και μερίδιο 8,8%. Οι υπόλοιποι φορείς έχουν μερίδια χαμηλότερα από 5% 

Απήχηση δημοσιεύσεων*: Οι δημοσιεύσεις του νοσοκομείου ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ έχουν σχετικό δείκτη απήχησης 1,88, του ΑΙΒΕ 1,56 και του METROPOLITAN 1,41 και υπερβαίνουν τον παγκόσμιο μέσο όρο. 

Επιστημονικά πεδία και απήχηση δημοσιεύσεων*: Στο επιστημονικό πεδίο “Medical & Health Sciences”, στο οποίο εντάσσεται η πλειονότητα των επιστημονικών δημοσιεύσεων των Ιδιωτικών Φορέων Υγείας, απήχηση υψηλότερη από τον παγκόσμιο μέσο όρο καταγράφουν οι δημοσιεύσεις του νοσοκομείου ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ με σχετικό δείκτη απήχησης 2,10, του ΑΙΒΕ με σχετικό δείκτη απήχησης 1,62 και του METROPOLITAN με σχετικό δείκτη απήχησης 1,47. 

Μικρότερος αριθμός δημοσιεύσεων αφορά το επιστημονικό πεδίο “Natural Sciences”, όπου επίσης διακρίνονται οι δημοσιεύσεις του ΑΙΒΕ και του ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ με σχετικούς δείκτες απήχησης 1,41 και 1,05. 

Συνεργασίες: Οι Ιδιωτικοί Φορείς Υγείας έχουν υψηλά ποσοστά δημοσιεύσεων με ελληνικές και διεθνείς συνεργασίες. Το υψηλότερο ποσοστό διεθνών συνεργασιών καταγράφεται στο ΑΙΒΕ (93,3%) και το υψηλότερο ποσοστό με ελληνικές συνεργασίες στο METROPOLITAN (90%).

 

Αφορά την απήχηση του συνόλου των δημοσιεύσεων κάθε Δημόσιου Φορέα Υγείας. Οι εξειδικευμένες θεματικές περιοχές στις οποίες διακρίνεται ο κάθε φορέας παρουσιάζονται στο αντίστοιχο αναλυτικό κεφάλαιο της μελέτης.

 

Ο σχετικός δείκτης απήχησης υπολογίζεται για τους Δημόσιους Φορείς Υγείας που έχουν συνολικά στο αντίστοιχο πεδίο περισσότερες από 75 δημοσιεύσεις την περίοδο 1996-2010, αριθμός που αντιστοιχεί σε 5 δημοσιεύσεις ανά έτος.

 

Αφορά την απήχηση του συνόλου των δημοσιεύσεων κάθε Ιδιωτικού Φορέα Υγείας. Οι εξειδικευμένες θεματικές περιοχές στις οποίες διακρίνεται ο κάθε φορέας παρουσιάζονται στο αντίστοιχο αναλυτικό κεφάλαιο της μελέτης.

 

Ο σχετικός δείκτης απήχησης υπολογίζεται για τους Ιδιωτικούς Φορείς Υγείας που έχουν συνολικά στο αντίστοιχο πεδίο περισσότερες από 75 δημοσιεύσεις την περίοδο 1996-2010, αριθμός που αντιστοιχεί σε 5 δημοσιεύσεις ανά έτος. 

 

 

Αφορά την απήχηση του συνόλου των δημοσιεύσεων κάθε Πανεπιστημίου. Οι εξειδικευμένες θεματικές περιοχές στις οποίες διακρίνεται το κάθε Πανεπιστήμιο παρουσιάζονται στο αντίστοιχο αναλυτικό κεφάλαιο της μελέτης.

 

Ο σχετικός δείκτης απήχησης υπολογίζεται για τα Πανεπιστήμια τα οποία έχουν συνολικά στο αντίστοιχο πεδίο περισσότερες από 75 δημοσιεύσεις την περίοδο 1996-2010, αριθμός που αντιστοιχεί σε 5 δημοσιεύσεις ανά έτος.

 

Αφορά την απήχηση του συνόλου των δημοσιεύσεων κάθε ΤΕΙ. Οι εξειδικευμένες θεματικές περιοχές στις οποίες διακρίνεται το κάθε ΤΕΙ παρουσιάζονται στο αντίστοιχο αναλυτικό κεφάλαιο της μελέτης.

 

Ο σχετικός δείκτης απήχησης υπολογίζεται για τα ΤΕΙ τα οποία έχουν συνολικά στο αντίστοιχο πεδίο περισσότερες από 50 δημοσιεύσεις την περίοδο 1996-2010.

 

Αφορά την απήχηση του συνόλου των δημοσιεύσεων κάθε Ερευνητικού Κέντρου. Οι εξειδικευμένες θεματικές περιοχές στις οποίες διακρίνεται το κάθε Ερευνητικό Κέντρο παρουσιάζονται στο αντίστοιχο αναλυτικό κεφάλαιο της μελέτης.

 

Ο σχετικός δείκτης απήχησης υπολογίζεται για τα Ερευνητικά Κέντρα τα οποία έχουν συνολικά στο αντίστοιχο πεδίο περισσότερες από 75 δημοσιεύσεις την περίοδο 1996-2010, αριθμός που αντιστοιχεί σε 5 δημοσιεύσεις ανά έτος. 

 

Αφορά την απήχηση του συνόλου των δημοσιεύσεων κάθε Δημόσιου Ερευνητικού Φορέα. Οι εξειδικευμένες θεματικές περιοχές στις οποίες διακρίνεται ο κάθε Ερευνητικός Φορέας παρουσιάζονται στο αντίστοιχο αναλυτικό κεφάλαιο της μελέτης.

 

Ο σχετικός δείκτης απήχησης υπολογίζεται για τους Δημόσιους Ερευνητικούς Φορείς που έχουν συνολικά στο αντίστοιχο πεδίο περισσότερες από 75 δημοσιεύσεις την περίοδο 1996-2010, αριθμός που αντιστοιχεί σε 5 δημοσιεύσεις ανά έτος.

 

Αφορά την απήχηση του συνόλου των δημοσιεύσεων κάθε Δημόσιου Φορέα Υγείας. Οι εξειδικευμένες θεματικές περιοχές στις οποίες διακρίνεται ο κάθε φορέας παρουσιάζονται στο αντίστοιχο αναλυτικό κεφάλαιο της μελέτης.

 

Ο σχετικός δείκτης απήχησης υπολογίζεται για τους Δημόσιους Φορείς Υγείας που έχουν συνολικά στο αντίστοιχο πεδίο περισσότερες από 75 δημοσιεύσεις την περίοδο 1996-2010, αριθμός που αντιστοιχεί σε 5 δημοσιεύσεις ανά έτος.

 

Αφορά την απήχηση του συνόλου των δημοσιεύσεων κάθε Ιδιωτικού Φορέα Υγείας. Οι εξειδικευμένες θεματικές περιοχές στις οποίες διακρίνεται ο κάθε φορέας παρουσιάζονται στο αντίστοιχο αναλυτικό κεφάλαιο της μελέτης.

 

Ο σχετικός δείκτης απήχησης υπολογίζεται για τους Ιδιωτικούς Φορείς Υγείας που έχουν συνολικά στο αντίστοιχο πεδίο περισσότερες από 75 δημοσιεύσεις την περίοδο 1996-2010, αριθμός που αντιστοιχεί σε 5 δημοσιεύσεις ανά έτος. Ακολουθήστε το ΕΚΤ: