Επιλέξτε κατηγορία...    
Εξειδικευμένες θεματικές περιοχές, ανά κύριο επιστημονικό πεδίο, με σχετικό δείκτη απήχησης
≥1, για τους Ιδιωτικούς Φορείς Υγείας, για την πενταετία 2006-2010
Πηγή: Scopus 1996-2010