Εξειδικευμένες θεματικές περιοχές των έξι κύριων επιστημονικών πεδίων με σχετικό δείκτη
απήχησης των ελληνικών δημοσιεύσεων ≥1, για την πενταετία 2006-2010
Πηγή: Scopus 1996-2010